VD har ordet Q2 2020

Bra resultat givet marknadsförutsättningarna

Viktiga större affärer på flera marknader

Osäkerheten relaterad till Covid-19 var hög under inledningen av andra kvartalet. En gradvis förbättrad marknadssituation, flera större affärer och aktiva kostnadsåtgärder ledde till ett positivt resultat för kvartalet. Vi fortsatte stärka vår Nimbra-portfölj och förvärvet av Aperi har visat positiva effekter. Intäkterna uppgick till 105 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 1 MSEK och påverkades negativt av valutaeffekter.

Marknadsläge och Covid-19
Den stora osäkerheten i början av april har gradvis reducerats i takt med att länder börjat lätta på restriktioner och många sportligor startat om mot slutet av kvartalet. Större evenemang som OS och Fotbolls-EM har skjutits upp med negativ påverkan på intäkterna under kvartalet, dock har de flesta av dessa affärer skjutits fram snarare än avbokats. På sikt har större ligor fortsatt behov att expandera sina medianät för att möta ökade kapacitetskrav och vi har under kvartalet vunnit nya affärer för sportligor i både Europa och Nordamerika. Den lägre generella aktiviteten inom live-evenemang bedöms dock ha fortsatt negativ påverkan på våra kunder inom tjänsteleverantörssegmentet.

Reserestriktioner har fortsatt negativ påverkan, både för nykundsbearbetning och testning/installation av fysiska produkter. Vi har vidtagit åtgärder för att reducera kostnader, inklusive korttidspermitteringar av personal i Sverige. För att öka takten i vår Nimbra-utveckling återgick en stor del av utvecklingsteamet till full arbetstid mot slutet av kvartalet. Vårt huvud-scenario är fortfarande en gradvis och långsam återhämtning från Q3 och framåt.

Media Networks
Under kvartalet vann vi ett antal affärer för kunder som vill utöka sin medianätskapacitet med moderna och flexibla lösningar. En av de större sportligorna i Nordamerika tecknade en order värd 2,5 MUSD för produkter, konsulttjänster och ett femårigt supportkontrakt. Ordern avser ett nytt 100G IP-medianät och är utformat för att möta den högsta kvaliteten och säkerheten som krävs av dagens mest exklusiva livesportsändningar. Nätet är mycket flexibelt och erbjuder stöd för framtida distans- och distribuerade produktionsmiljöer.

På vår svenska hemmamarknad valde tjänste-leverantören Mobilelinks under det första halvåret Net Insights lösningar för expansion av nätverkskapacitet-en och uppkoppling till 50 nätverksnoder på arenor och tv-bolag i Norden. Både affären i Nordamerika och den med Mobilelinks baseras på vår högkapacitets-plattform Nimbra 1060.

Tillsammans med vår partner METCO (Middle East Telecommunications Company) vann vi en affär värd över 1 MUSD för ett nationellt medianät för kontri-bution och distribution. Ordern omfattar produkter, konsulttjänster och ett treårigt supportkontrakt.

Vi fortsatte investera i utveckling av vår Nimbra-portfölj med ett antal viktiga lanseringar under kvartalet, inklusive nya kommersiella releaser för cloud-lösningen Nimbra Edge och ny funktionalitet på övriga Nimbraprodukter. För Aperiprodukterna fortlöpte utvecklingsjobbet enligt plan och under det andra kvartalet säkerställdes leveranser till viktiga befintliga kunder som Telstra, Arqiva och Orange. Positiv kundrespons bekräftar att Aperis öppna, IP-baserade och virtualiserade produktportfölj kompletterar och stärker vårt erbjudande inom mediatransport. Framöver är planen att bredda försäljningen av Aperi till fler kunder.

Resource Optimization
I början av juli skedde den kommersiella lanseringen av ScheduALL Evolution, den nya molnbaserade SaaS-lösningen och tillhörande analyskomponenter. Under kvartalet var kundaktiviteten hög med ett större antal demonstrationer av den nya lösningen. Generellt har dock även ScheduALL påverkats negativt av Covid-19 situationen, primärt vad gäller möjligheten att driva nyförsäljning.

Grunden för den framtida tillväxtresan
Första steget på resan att bygga det nya och växande Net Insight är att säkerställa intern effektivitet och tydliga prioriteringar. Som en del i det arbetet har vi under kvartalet etablerat en ny struktur med förstärkt ledningsgrupp. Rekrytering till den nya positionen Chief Commercial Officer samt en ny CFO har slutförts. Vi har även inlett arbetet med att identifiera och prioritera både strategiska tillväxt-initiativ och interna förbättringsområden.

Avslutningsvis kan jag konstatera att vi gör ett relativt bra kvartal givet de externa omständigheterna.

Crister Fritzson, vd

Dela denna sida