VD har ordet kvartal 3 2020

Intensivt kvartal men fortsatt hög osäkerhet

Fortsatt hög utvecklingstakt

Under kvartalet har vi tagit viktiga steg mot lönsam tillväxt med etablering av en ny ledningsgrupp och utveckling av ny strategi. Vi börjar även se resultaten av vår accelererande produktutveckling i form av ett stort antal lanseringar. Den alltjämt pågående Covid-19 pandemin fortsätter att påverka vår verksamhet. Den negativa marknadspåverkan kommer troligen kvarstå under kommande kvartal, även om vi ser vissa tecken på en långsam återhämtning under det tredje kvartalet.

Marknadsläge och Covid-19
Den generella osäkerheten på marknaden är fortsatt hög som ett resultat av Covid-19. Live-evenemang äger rum igen vilket är positivt men förbud mot publik och ny planering (exempelvis flytt av event eller komprimering av slutspel) har en negativ påverkan på hela ekosystemet runt livesport. Våra kunder är därför fortsatt återhållsamma med större investeringsbeslut. Kombinerat med praktiska restriktioner kring t ex resande har detta haft en negativ påverkan. Inflödet av potentiella affärer har varit lägre än normalt under det andra och tredje kvartalet. Givet situationen har vi fortsatt en aktiv kostnadskontroll med syfte att minimera de negativa finansiella effekterna. Trots fortsatt osäkerhet har vi sett tecken på en långsam marknadsåterhämtning under det tredje kvartalet, men bedömer att bolaget kommer påverkas negativt under resten av 2020 samt under första halvåret 2021.

Media Networks
Tillväxten inom kärnverksamheten Media Networks har inte varit tillfredsställande de senaste åren. Orsakerna är flera, men främst en för bred verksamhet (Nimbra, Sye och ScheduALL) givet bolagets storlek. Otillräcklig kommersiell kraft och struktur för att driva tillväxtinitiativ är andra viktiga faktorer. Allt detta har inneburit otillräckligt fokus och investeringar i kärn-verksamheten, vilket lett till tappade möjligheter.

För att åter leverera hög och lönsam tillväxt förbättrar vi styrning och uppföljning, bygger en ny stark ledningsgrupp med bl a den nya rollen Chief Commercial Officer, samt har tagit fram en fokuserad långsiktig strategi. Affärsmixen kommer över tid gå mot en ökad andel mjukvara, löpande betalningsflöden och försäljning av paketerade helhetslösningar snarare än enstaka produkter.

Marknadsläget, med pågående teknologiskiften (t ex mot IP- och molnbaserade lösningar) och den osäkerhet som pandemin orsakar, driver stora för-ändringar hos våra kunder. Detta skapar utmaningar men också stora möjligheter för oss. Våra strategiska tillväxtinitiativ fokuserar på segment som gynnas av underliggande marknadstrender – t ex skiften mot molnbaserad transport och distansproduktion. Vi har en bra position eftersom Nimbra-ekosystemet är unikt med en stor installerad bas och möjligheter för kunden att kombinera lösningar och teknologier. Nimbra-portföljen bygger på våra egenutvecklade beprövade transport-teknologier, stöder IP och erbjuder branschens mest öppna molnbaserade mjukvarulösning. Det gör det möjligt för våra kunder att uppgradera och kontinuerligt optimera sina befintliga Nimbra-investeringar i takt med att deras behov av mediatransport utvecklas och förändras.

Under och strax efter kvartalets utgång lanserades ett stort antal nya funktioner på befintliga Nimbra och Aperi-plattformar. Konsolideringen av mjukvaru-funktioner på samma hårdvara fortsätter, vilket innebär att våra kunder ges möjlighet att använda samma hårdvarumoduler för många olika tillämp-ningsområden. Glädjande är även att lanseringen av nästa generation av molnlösningen Nimbra Edge mottagits väl av marknaden. Vi har vunnit ett antal kundaffärer och har nu de första systemen i drift.

Som tidigare meddelats valde Tata Communications i början på året att basera sitt nya medianät på vår högkapacitetsplattform Nimbra 1060. Under kvartalet har ett större antal produkter levererats och installerats till detta nät. Tatas nya globala 100G medianät är byggt för att kunna hantera ökade kapacitetskrav från såväl nya format (t ex UHD/4K), innehåll som eSport och distansproduktion.

Vi har ett stort antal ytterligare lanseringar planera-de under kommande 6-12 månader, något som möjlig-gjorts av tidigare strategiska beslut att accelerera produktutvecklingen för att stärka konkurrenskraften inom Media Networks. Vi kommer fortsättningsvis hålla hög takt i vår utveckling, med fokus på funktion-alitet och kundlösningar relaterat till våra strategiska initiativ, t ex molnlösningen Nimbra Edge.

Resource Optimization
ScheduALL Evolution, vår nya molnbaserade lösning för resursoptimering lanserades under kvartalet. Evolution möjliggör sammanslagning av befintliga system och samtidigt flytta dessa till en molnmiljö, något som är ytterst relevant i en mediaindustri som präglas av konsolidering och kostnadstryck. Vi fortsätter även utrullningen av våra Business Intelligence-tjänster. Affären har påverkats negativt av Covid-10 och aktiva åtgärder har tagits för att reducera de operationella kostnaderna.

Vi kommer kommunicera löpande om vår verksamhet och tillväxtresa, bl a i den nya kommunikationskanalen Open Insight som återfinns på vår hemsida och via sociala mediekanaler. Trots fortsatta externa utmaningar ser jag med tillförsikt på framtiden givet positiva marknadsreaktioner på våra nya produkter, bl a Nimbra Edge, och att vi har en fokuserad strategi på plats.

Crister Fritzson, vd

 

Dela denna sida