VD har ordet kvartal 3 2019

Positivt rörelseresultat och kassaflöde
Positivt kassaflöde och starkt Nimbra-resultat

Rörelseresultatet och kassaflödet var positivt trots en något lägre omsättning. Vi inför segmentsredovisning av affärsområden för ökad transparens.

Försäljningen under det tredje kvartalet uppgick till 112 MSEK, vilket är en minskning med -2% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet var positivt med 3 MSEK. Genom förbättrat resultat och minskad kapitalbindning uppnåddes ett positivt kassaflöde om 17 MSEK. Från och med detta kvartal redovisar vi omsättning och resultat för våra affärsområden som segment. För Media Networks (Nimbra) kan vi konstatera en rörelse-marginal om 20% trots en något lägre omsättning. Det starka resultatet för Media Networks väger upp underskottet för Resource Optimization (ScheduALL) och de fortsatta investeringarna i Streaming Solutions (Sye). Under kvartalet har vi lanserat vår nya hemsida som ett steg i förbättrat informationsflöde och tydligare kundfokus.

Vi har också medverkat på International Broadcast Convention (IBC), branschens största mässa i Amster-dam där vi hade ett stort antal kundinteraktioner. Det är uppenbart att förändringstakten inom industrin är fortsatt hög och att de tydligaste trenderna relaterar till remote production, IP-baserad transport och molnbaserade lösningar.

Vår Media Networks-affär levererar en förbättrad och stark lönsamhet under kvartalet trots en något lägre omsättning. Omsättningen drivs till stor del av events, och enskilda större affärer kan ha stor på-verkan på kvartalsomsättningen. Det finns inget tydligt säsongsmönster, vilket leder till att omsättning för rullande 12 månader en bättre indikator än ett kvartal. Det senaste året har omsättningen på 12 månadersbasis i stort varit oförändrad. Framöver ser vi goda tillväxtmöjligheter i växande marknads-segment som produktion och IP- och moln-baserade transportlösningar. Inom produktion har vi stärkt vårt industrisamarbete med Grass Valley, en global ledande tillverkare av kameror och studio-produktions-utrustning, och gått med i deras Tech Alliance. Genom detta samarbete vann vi en gemensam affär för IP-baserad remote production för ett europeiskt produktionsbolag.

Våra kunder fortsätter modernisera sina nät med Nimbra 1060. Ett exempel är RTVE, det spanska statsägda radio- och televisionsbolaget, där vi levererar deras nationella IP-nät baserat på Nimbra 1060. Som ett led i utvecklingen av vår portfölj inom IP- och molnbaserade nät lanserade vi under kvartalet Nimbra 400, en produktfamilj med stöd för ett brett spektrum av video- och transportformat.

För Resource Optimization ser vi stora möjligheter framöver, men att realisera dessa möjligheter kommer också att kräva stora resurser. Som tidigare kommunicerat utvärderar vi olika strategiska alternativ för att tillvarata den fulla potentialen vad gäller Resource Optimization. I den riktning verk-samheten utvecklas för närvarande kommer synergi-erna med övrig verksamhet gradvis att minska. En av flera möjliga utgångar kan därför bli att verksamheten avyttras. Vi räknar med att kunna kommunicera resultatet av utvärderingen i samband med bokslutskommunikén för 2019.

För Streaming Solutions presenterade vi i den förra kvartalsrapporten planerna på en utökad satsning, vilken skulle kräva ett kapitaltillskott under hösten. Av strategiska skäl har vi valt att skjuta något på tid-planen för en utökad satsning och ett kapitaltillskott, som därmed inte kommer att ske under hösten. Vi har inget kortsiktigt finansieringsbehov, och vi räknar med att kommunicera formerna för satsningen på Sye senast i samband med rapporten för det första kvartalet 2020. På affärssidan kunde vi under kvartalet tillkännage att Hong Kong Jockey Club använder vår Sye-lösning i sin mobilapp via Mediatechs CDN.

Avslutningsvis är det glädjande att konstatera att de förändringsåtgärder vi initierade under det tredje kvartalet 2018 har gett god effekt inte minst på lönsamheten. Vi hoppas att den ökade transparensen i form av segmentsredovisning kommer att öka förståelsen för våra olika affärsområden.

Dela denna sida