VD har ordet kvartal 2 2018

Positivt rörelseresultat och utökade satsningar

Förändringsarbetet ger resultat, utökad satsning på Sye

Omsättning och resultat utvecklades positivt. Effektiviseringsåtgärderna ger effekt. Vi ser stora möjligheter framöver och vill utöka satsningen på Sye genom kapitaltillskott.

Försäljningen under det andra kvartalet uppgick till 129 MSEK, vilket är en ökning med 7% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet var 3 MSEK. Det positiva resultatet visar att besparingsprogrammet under det första kvartalet gett effekt. Rörelsekostnaderna rensat för omstrukturerings-kostnader och valutaeffekter minskade med 10 MSEK, motsvarande 13%, jämfört med andra kvartalet föregående år. Affärsläget var överlag gynnsamt under kvartalet. Vi tecknade flera intressanta avtal, till exempel vår remote production-lösning för FIFA fotbolls-VM i Frankrike, två affärer med NEP och en ScheduALL-affär med EU-kommissionen. Försäljningen av Nimbra 1060 var mycket god.

För Sye fortsätter det viktiga samarbetet med vår Fortune 500-kund enligt förväntan, dvs kunden använder Sye kommersiellt för mindre event. En större lansering väntas som tidigare kommunicerats inte förrän tidigast i slutet av året. Ytterligare ett avtal med en Content Distribution Network-leverantör (CDN) har tecknats, vilket gör att Sye nu stöds av tre CDN-leverantörer. Quiz-appen Primetime fortsätter att växa, med licensiering av konceptet till sex länder.

I slutet av förra året inledde vi en modernisering av ScheduALL-lösningen. Lanseringen påbörjades i samband med NAB-mässan i april och responsen från nya och befintliga kunder har varit positiv. Utrullning i större skala och de första affärerna väntas under slutet av året.
Under de senaste 12 månaderna har vi vidtagit många åtgärder med positiva effekter; ny ledning, ny organisation för ökat kundfokus och affärsansvar samt ett större besparingsprogram. Besparingsprogrammet som innebar personalreduktioner inom såväl säljorganisation som ledning och administration är avslutat och full effekt förväntas nås under andra halvåret.

För att öka förståelsen för bolagets resultat har vi estimerat respektive produktområdes bidrag till rörelseresultatet, baserat på en uppskattad fördelning av koncerngemensamma kostnader. För det andra kvartalet visar Nimbra ett starkt positivt resultat, medan ScheduALL och Sye bidrog negativt vilket var i enlighet med förväntan. Se vidare kommentar under Resultat nedan.

Under våren har vi genomfört strategiska analyser av våra tre produktområden; Nimbra, Sye och ScheduALL. Vi kan konstatera att Nimbra, vår kärnaffär, är ett stabilt och lönsamt område som har genererat goda vinster och kassaflöden vilket kunnat finansiera utveckling och förvärv inom andra områden under de senaste åren. Nimbra är ett mycket starkt varumärke för service providers och TV-bolag världen över, känt för sina ledande och högkvalitativa lösningar. Nimbra har en mycket stark kundbas, en modern teknikplattform och en tydlig produktplan. Med de förändringar som gjorts under det senaste året i form av effektiviseringar och förbättrad kundnärhet är utgångsläget mycket gott, och vi ser därför en potential för högre tillväxt och förbättrade marginaler framöver.

Sye är vår lösning för strömmande live-sändningar över internet. Sye är unikt genom kombinationen av fyra viktiga egenskaper: hög bildkvalitet, låg fördröjning, perfekt synk och hög skalbarhet. Detta har rönt ett stort intresse från marknaden, och i början av året gjordes ett genombrott genom ett licensavtal med en Fortune 500-kund. Tillsammans med stödet från hittills tre CDN-leverantörer bekräftar detta styrkan i Sye-lösningen.

Marknaden för live-sändningar över internet är i mycket stark tillväxt och förväntas öka med närmre 50% per år de kommande åren.

Den strategiska analysen visar på stora möjligheter för Sye baserat på den unika kombinationen av egenskaper, marknadstillväxten samt stödet från stora globala aktörer.

Vi bedömer att Sye har en teknikfördel som ger ett fönster i marknaden om 1-2 år där vi kan etablera Sye som branschstandard och ta stora marknadsandelar, med god lönsamhet på sikt. För att till fullo utnyttja denna möjlighet måste vi bearbeta och ta ombord stora kunder i betydligt större skala än idag, vilket kräver en ökning av både marknads- och utvecklingsresurser. Det är därför vår avsikt att utöka satsningen på Sye, vilket förutsätter ett kapitaltillskott under hösten. Vi utvärderar nu storleken och formerna för kapitaltillskottet.

ScheduALL är vår mjukvarulösning för resursoptimering som förvärvades under 2015. Under hösten 2018 tillsattes en ny ledning med uppdrag att ta fram en tydlig plan för verksamheten. Planen omfattar en modernisering av lösningen, med fokus på stora kunder. Den nya lösningen visades upp under NAB-mässan i april och mottogs mycket väl av både nya och befintliga kunder. Detta ger intressanta möjligheter och vi utvärderar därför olika strategiska alternativ för att bäst tillvarata potentialen i ScheduALL-verksamheten.

Sammantaget visar kvartalet att vi är på rätt väg och vi ser stora möjligheter för våra tre produktområden framöver.

Solna, 19 juli, 2019
Henrik Sund, vd

Dela denna sida