VD har ordet kvartal 1 2020

Ett antal positiva steg, trots externa utmaningar

Fortsätter bygga för framtiden, trots turbulenta tider

Under inledningen av kvartalet såg vi en positiv trend och ett antal aktiviteter genomfördes som ett led i att bygga en starkare verksamhet inom Media Networks. Aperis produktportfölj förvärvades, första affären för vår nya molnbaserade lösning Nimbra Edge vanns och den accelererande produkt-utvecklingen fortsatte enligt plan. Mot senare delen av kvartalet skiftade världens fokus mot den globala spridningen av Covid-19. Intäkterna påverkades under slutet av kvartalet negativt av marknadsstörningarna och uppgick till 94 MSEK, -13% jämfört med Q1 2019. Rörelseresultatet uppgick till 8 MSEK och påverkades positivt av valutaeffekter.

Covid-19 har haft en tydlig negativ påverkan på affärsläget, i Asien under större delen av kvartalet  och i USA och Europa under senare delen av kvar-talet. Tack vare aktiva åtgärder för att hantera våra kostnader når vi ett resultat som utifrån de tuffa för-utsättningarna är bra. Vi har sett begränsade effekter på vår leveransförmåga och den utökade produktut-vecklingen har i stort sett bibehållit samma fart under hela kvartalet. Vi planerar att fortsätta på samma aktivitets- och investeringsnivå även under Q2.

Fortsatt förstärkning av portföljen

Som en del i strategin att stärka Media Networks förvärvades Aperi Corporations IP-produktportfölj för 13 MSEK i en affär som innefattar produkter, varu-märke, lager och kundfordringar. Med de nya produkt-erna och vissa unika tekniklösningar kompletteras och stärks Net Insights befintliga portfölj av mediatransportlösningar. Fler användningsområden kan täckas och förmågan att driva försäljning till både befintliga och nya kunder förbättras. Dessutom stärks närvaron på den viktiga USA-marknaden genom Aperis utvecklingsteam och kontor i Kalifornien. Produkterna är öppna, flexibla och har en virtualiserad mjukvaruarkitektur som bidrar till Net Insights strategi att erbjuda en öppen och komplett portfölj av media-transportlösningar. Efter kvartalets stängning vanns den första mindre Aperi-affären.

Under kvartalet gjordes första affären för Nimbra Edge med en större kund i Nordamerika. Kunden kommer använda Net Insights molnbaserade lösning för primärdistribution av innehåll för en SVOD-tjänst (subscription video on demand), till betydligt lägre kostnad jämfört med nuvarande distributionslösning.

Utvecklingen och kommersialiseringen av den öppna molnbaserade lösningen Nimbra Edge är fortsatt en strategisk prioritet. Virtualiserade, molnbaserade lösningar tillämpas allt mer i, både av kostnadsskäl och för att öka flexibiliteten, och detta marknads-segment har en attraktiv tillväxtpotential för Net Insight. Speciellt i dessa tider med reserestriktioner ser vi ökat fokus hos våra kunder på molnbaserade mjukvarulösningar, delvis pga. utmaningen att testa, installera och uppgradera fysiska produkter.

Moderniseringen av ScheduALL fortskrider enligt plan och under första halvåret planeras kommersiell lanseringen av den nya molnbaserade SaaS-lösning-en. 

Covid-19 och konsekvenser för affärsverksamheten

Mot slutet av kvartalet accelererade den globala spridningen av Covid-19. Generellt hög osäkerhet, kombinerat med inställda och/och eller uppskjutna liveevents och ligor har påverkat kunder och affärsläget på alla våra huvud-marknader. Reserestriktioner har även bidragit till svårigheter att bearbeta nya kunder. Vår bedömning är att minsk-ningen av intäkter under kvartalet kan hänföras till effekter relaterat till Covid-19.

Net Insight följer aktivt utvecklingen och har vidtagit åtgärder för att begränsa effekterna på vår personal, kundverksamheten och resultat. Vårt huvudscenario utgår från fortsatta restriktioner med relaterad affärs-påverkan under andra kvartalet, följt av en långsam återhämtning. Framtiden är svår att förutse och bolaget utvärderar löpande situationen.Net Insights strategi är att prioritera R&D och strategiska utvecklingsprojekt, skydda bolagets finansiella ställning genom aktiv kostnadskontroll och förbereda en snabb ökning av aktivitetsnivån när vi ser tecken på återhämtning. För ytterligare information kring Covid-19-situationen, se avsnittet särskilda händelser.

Omedelbara prioriteter

Jag ser med tillförsikt fram emot att jobba tillsam-mans med medarbetare och ledning för att bygga ett framgångsrikt och växande bolag. Första steget på den resan är att säkerställa intern effektivitet och tydliga prioriteringar, samt att driva tillväxt i vår befintliga kärnmarknad. Över tid ska vi utvärdera och hitta expansionsmöjligheter i närliggande segment.

 

Solna, 29 april, 2020

Crister Fritzson, vd

Dela denna sida