VD har ordet Bokslutskommuniké 2020

Tillväxt i fjärde kvartalet men fortsatt osäker marknad

Tecken på ökat kapacitetsbehov hos flertal kunder

Under kvartalet uppnådde Net Insight återigen tillväxt och intäkterna ökade med 2,2% jämfört med fjärde kvartalet 2019, trots en negativ valutaeffekt orsakad av att svenska kronan under kvartalet stärkts mot dollar och euro. Justerat för valutapåverkan var tillväxten 8,4% jämfört med fjärde kvartalet 2019. På grund av stor negativ valutaeffekt blev kvartalets resultat negativt. Marknadsläget är fortsatt utmanande givet den utdragna pandemin. Vi har genomfört ett stort antal förbättringsåtgärder och vi börjar se positiva effekter för såväl produktutveckling som försäljning och intern effektivitet.

Marknadsläge och Covid-19

Den återhämtning vad gäller det generella smittläget som kunde märkas under sommaren vändes i Q3 med ökad smittspridning och skärpta restriktioner i många av våra viktigaste marknader. Livesport har under kvartalet i stort kunnat ske som planerat. Dock har osäkerheten kring större planerade events fortsatt under Q4 och in i det nya året. Vår tidigare bedömning, att bolaget kommer påverkas negativt av effekterna av pandemin under första halvåret 2021, kvarstår.

Dock börjar marknadens aktörer anpassa sig till de nya förutsättningarna, med ökat intresse för molnlösningar och ökad efterfrågan på distans-produktion som ett resultat.

Media Networks

Net Insights Nimbra-lösningar är väl anpassade för att möta de höga kraven som distansproduktion innebär, bl.a. givet hög leveranssäkerhet, flexibilitet och låg tidsfördröjning. Den nya verkligheten har accelererat den pågående trenden mot distansproduktion. När mediabranschorganisationen IABM nyligen tillfrågade sina medlemmar om de viktigaste tekniska trenderna inom liveinnehåll är distansproduktion den klart viktigaste, följt av molnlösningar.

Vi ser även en första början att våra kunder har ett ökat behov att expandera kapaciteten i sina globala medianätverk i takt med nya, mer kapacitetskrävande format (t.ex. 4K, 8K). Behovet av ökad kapacitet är tydligt då TV-bolag, sportligor och företag konkurrerar mellan varandra om att ge sina kunder mer och bättre innehållsupplevelser. Under fjärde kvartalet har exempelvis The Switch, en ledande aktör i Nordamerika och kund sedan länge, valt våra Nimbra-lösningar för att expandera sitt medianätverk i USA. De bygger ett nytt 100G nätverk för att erbjuda högre kapacitet och fler tjänster. Även RTVE i Spanien uppgraderar kapaciteten i sitt medianät. Glädjande är också att vi lyckats vinna nya kunder, en av dessa är Shanghai Media Group (SMG) i Kina.

Under kvartalet lanserade vi den nya versionen av Nimbra Edge. Marknadens intresse för molnlösningar ökar och allt fler testar hur de kan integreras i produktionen. Vår prismodell för Nimbra Edge där vi tar betalt per ström ger kunden möjlighet att i förväg beräkna och kontrollera sina kostnader. En annan, och kanske avgörande fördel med Nimbra Edge är att den är kompatibel och integrerad med existerande Nimbra- och Aperi-plattformar. Eftersom det finns uppskattningsvis 16 000 installerade Nimbra-enheter globalt så blir Nimbra Edge en del av ett stort befintligt ekosystem. Vi har positionerat oss väl och vunnit flera Nimbra Edge-affärer, med exempelvis LinkedIn, SRG SSR och Tata Communications som vi tidigare har kommunicerat, vilka har genererat intäkter om än fortfarande i liten skala. Vi ser en stor tillväxt för mediamolnlösningar de närmaste åren, en marknad som ytterligare påskyndats av pandemin. Vår adresserbara del av denna marknad har precis börjat etableras, under 2021 är marknaden begränsad och handlar fortfarande om mindre events, men marknaden utvecklas snabbt med större potential på sikt. Marknaden drivs både av att distansproduktion går mot molnlösningar för flexibilitet, skalbarhet och kostnadsfördelar, men också av att distributionen av innehåll till rättighetsinnehavare och till distributions-näten går från satellit till molnbaserade lösningar.

Vi har börjat se positiva effekter av de initiativ vi genomför för att bygga grunden för vår tillväxtresa. Exempelvis har vi ökat den kommersiella aktiviteten och fortsatt hålla en hög takt i vår produktutveckling. Ett steg i vår förflyttning är att introducera en kund-värdebaserad prissättningsmodell och tydliggöra vår paketering.  Målet är att förenkla, förtydliga kund-värden och skapa stabilare och repetitiva intäkter över en längre tid.

För att öka takten i utvecklingen har vi under kvartalet minskat permitteringsgraden inom utvecklingsteamen samt stärkt vårt produktteam med tillsättningen av Christer Bohm som VP Product Management.

Resource Optimization

Den fortsatta transformationen av affärsområdet Resource Optimization har resulterat i ytterligare lägre kostnader under det fjärde kvartalet vilket är lägre än årssnittet. Bedömningen är att vi uppfyller kriterierna för att det statliga amerikanska lånet kommer att efterskänkas, varför det har resultatförts i det fjärde kvartalet och affärsområdet visar positivt resultat för helåret 2020.

Kapitalåterföring

Styrelsen avser att söka bemyndigande från stämman angående återköp av aktier. Då bedömningen är att bolaget kommer att påverkas negativt av pandemin under första halvåret 2021 bedöms kapitalåterföring kunna ske tidigast i oktober 2021.

Givet de utmanande externa förutsättningarna gör vi ett starkt kvartal. Vi tar fokuserade steg mot att stärka vår konkurrenskraft och vi ser tydliga effekter av vårt förändringsarbete.

Solna, 23 februari, 2021
Crister Fritzson, vd

Dela denna sida