VD har ordet bokslutskommuniké 2019

Händelserikt kvartal avslutade året

Positivt kassaflöde och starkt Nimbraresultat

Avyttringen av Sye och ny vd var viktiga händelser. Intäkter om 105 MSEK i linje med föregående period. Rörelseresultatet blev -4 MSEK exklusive jämförelsestörande poster om -20 MSEK, primärt hänförligt till planerad men ej genomförd kapitalanskaffning.

Under det fjärde kvartalet har vi fortsatt förändringen av Net Insight med bland annat avtalet om avyttring av Sye-verksamheten och byte av vd. Vi har under året genomfört ett besparingsprogram, ökat transparensen genom segmentsredovisning och gjort en strategisk översyn. Genom ett antal större beslut har mycket av grunden lagts för en ny fas för Net Insight.

Resultat av den strategiska översynen

Affärsområdet Media Networks (Nimbra) har en stabil lönsamhet och en stark kundbas, men med oför-ändrad omsättning det senaste året. Genom att komplettera vårt produkterbjudande ser vi tillväxtmöjligheter för nya och befintliga kunder. Vi vill också växa inom attraktiva segment som t ex distansproduktion och internet- och molnbaserad transport.

Under våren kommer affärsområdet Resource Optimization att kommersiellt lansera den nya molnbaserade SaaS-lösningen (Software as a Service) som presenterades förra året. Vi har ett antal konkreta affärsmöjligheter för den nya lösningen. Då den primära potentialen inte ligger inom områden där det finns meningsfulla synergier med Nimbraverksamheten kommer affären att bedrivas som en separat verksamhet. På sikt bedömer vi .att verksamheten har bättre förutsättningar att utvecklas med en annan ägare.

Under kvartalet fattades beslut om att avyttra Sye till Amazon för ca 350 MSEK. Sye-teknologin har bevisat sin förmåga att lösa fundamentala problem inom livestreaming för konsumenter. Det faktum att ett av världens mest framgångsrika bolag vill förvärva en internt utvecklad teknologi är ett mycket starkt bevis på den innovationskraft som Net Insight besitter. Den kultur, kompetens och kunskap som drev fram utvecklingen av Sye lever fortsättningsvis kvar inom Net Insight. Exempelvis kommer kompetenser relaterat till virtualiserade mjukvarulösningar och molnbaserad teknik även framöver att gynna affärs-området Media Networks. Avyttringen innebär att den tidigare aviserade kapitalanskaffningen inte är aktuell och förberedelserna för denna har därmed avbrutits.

Fjärde kvartalet

Under kvartalet har vi ökat fokus på vår traditionella kärnaffär Media Networks med accelererad produktutveckling och kommunikation till kunder om våra kommande produkter och lösningar. Under kvartalet fick vi även den första Nimbra 1060-ordern från Tata Communications för utbyggnad av deras corenät.

För Resource Optimization fortskrider arbetet med att slutföra utvecklingen av den nya lösningen enligt plan. Vi har ett antal pågående positiva kunddialoger, och planerar för kommersiell lansering i början av det andra kvartalet 2020.

I enlighet med gällande regelverk kommer Sye-verksamheten att redovisas netto som ”verksamhet under avyttring” på separat rad i resultaträkningen. Kommentarerna nedan avser därför kvarvarande verksamhet dvs exklusive Sye.

Omsättningen under det fjärde kvartalet var 105 MSEK, i linje med samma period föregående år. Resultatet har belastats med jämförelsestörande kostnader om -20 MSEK avseende strategisk rådgivning, aktiviteter för den planerade men ej genomförda kapitalanskaffningen samt avgångsvederlag till vd. Exklusive dessa kostnader uppgick rörelseresultatet till -4 MSEK. Affärsområdet Media Networks bidrog med 4 MSEK. Sye-avyttringen beräknas ge en realisationsvinst om cirka 245 MSEK. Eftersom affären slutfördes i början av januari 2020 kommer denna vinst att redovisas i resultatet för det första kvartalet 2020.

Sammanfattningsvis har vi under kvartalet tagit viktiga steg för att lägga grunden för framtidens Net Insight. Med tydligare fokus och ökade investeringar ska vi driva tillväxt i vår lönsamma kärnaffär Media Networks. Avyttringen av Sye skapade överlikviditet, och bolaget har för avsikt att föreslå en kapitalåterföring, och återkommer senare om formerna för detta. Tillträdande vd Crister Fritzson kommer tillsammans med ledningsgruppen att se över långsiktiga mål och tillväxtstrategier för Net Insight, för presentation senare under året.

Solna, 14 februari, 2020

Anders Harrysson, tillförordnad vd

Dela denna sida