VD har ordet bokslutskommuniké 2018

Omorganisation för tillväxt ökar effektiviteten, och stärker kopplingen mellan produktutveckling ochmarknaden

Nettoomsättningen för årets fjärde kvartal om 106,4 MSEK var svagare jämfört med 116,2 MSEK motsvarande period föregående år. För helåret blev nettoomsättningen 451,6 MSEK, en ökning om cirka 6% jämfört med 2017. Vi är inte nöjda med det underliggande resultatet, och lägger all kraft för att nå lönsam tillväxt.

Net Insight har inte visat bra resultat under de senaste kvartalen, och som nytillträdd vd är det mitt uppdrag att ändra på det. För att förbättra lönsamheten, öka effektiviteten och ge utrymme för fortsatta investeringar har vi tagit beslut om en rad åtgärder. Vi genomförde en omorganisation som innebär ett tydligare affärs- och produktansvar. Detta följdes upp av ett besparingsprogram och en mindre organisationsförändring i mitten av januari 2019. En framgångsfaktor för oss som företag är att bli mer lyhörda för kundernas behov och en viktig åtgärd var att lägga ansvaret för försäljning inom respektive produktområde.

Under kvartalet tog vi beslut om nedskrivning om cirka 35 MSEK relaterat till Nimbra-produkten Media Gateway. Denna produkt nådde inte förväntade försäljningsmål och det skulle krävas ytterligare investeringar för att skapa en konkurrenskraftig lösning. Vi ser andra områden med större potential inom Nimbra-plattformen, och skriver därmed ner aktiverade utvecklingsutgifter för Media Gateway i sin helhet.

Även om försäljningen inte mötte våra förväntningar i kvartalet så ser vi flera positiva tecken. Efterfrågan på transportlösningar för media över internet fortsätter vara hög och under kvartalet fick vi en rekordstor order av Nimbra VA för nationell distribution. Det finns ett stort intresse bland våra kunder för mediaplattformen Nimbra 1060 som möter framtida behov av kapacitet och flexibilitet, till exempel för livesport vid övergång till IP-baserade produktionsflöden. Andra positiva händelser var ett kontrakt för medianät i samband med handbolls-VM i Danmark och Tyskland, vilken även visar på vikten av att bygga relationer med rättighetsinnehavare, samt en Nimbraorder från en helt ny tjänsteleverantör. Allt sammantaget har vi en fortsatt god marknadsposition för Nimbra-portföljen med ytterligare utvecklingsmöjligheter.

Inom ScheduALL ser vi stora möjligheter för intelligent resursoptimering i takt med att mediabranschens aktörer måste hantera och optimera resurser i en alltmer komplex miljö, med allt högre krav på effektivitet. Under kvartalet förstärktes produktområdets ledning, och en uppdatering och modernisering av ScheduALL-lösningen initierades för att möta framtida kundbehov. Den nya lösningen kommer lanseras under NAB-mässan i april.

Inom Sye har aktiviteten varit fortsatt hög med ett flertal viktiga affärsdiskussioner. Livefrågesporten Primetime, som bygger på Sye, har fortsatt mycket hög användartillväxt. Sedan lanseringen i mars 2018 har man lockat drygt 900 000 svenskar att ladda ner appen, och har numer över 100 000 dagliga tävlande i Sverige. Under kvartalet har Primetime även expanderat internationellt.

I slutet av januari tecknade vi ett viktigt licensavtal med ett amerikanskt Fortune 500-företag för deras live video streaming-tjänst, vilket förstås är mycket glädjande och ett bevis för attraktiviteten i Sye-lösningen. Detta är en stor möjlighet för Net Insight och vi har en positiv syn på de möjliga framtida intäkterna, även om den kortsiktiga finansiella effekten är begränsad.

Net Insight har en stark position, vilket bekräftats i de många möten med kunder jag haft under kvartalet. Tillsammans med de åtgärder vi har genomfört är jag övertygad om att vi är på rätt väg, mot förbättrad tillväxt och lönsamhet.

Dela denna sida