Valberedning

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och ena ledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Styrelsens ordförande ska sammankalla de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget baserat på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i augusti och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget per denna tidpunkt, vilka sedan äger utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen tillsammans med styrelsens ordförande intill slutet av nästa årsstämma eller, om så är nödvändigt, till dess en ny valberedning har utsetts.

Valberedningen utser inom sig en ordförande.

Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2020 publicerades den 10 oktober 2019

Följande representanter för aktieägarna i Net Insight AB kommer tillsammans med styrelsens ordförande Gunilla Fransson att bilda valberedning inför årsstämman 2020:

  • Ramsay Brufer, Alecta (ordförande)
  • Jan Barchan, Briban Invest
  • Martin Wallin, Lannebo Fonder
  • Christian Brunlid, Handelsbanken Fonder

Valberedningen har utsett Ramsay Brufer (Alecta) till sin ordförande.

Dela denna sida