Valberedning

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och ena ledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Styrelsens ordförande ska sammankalla de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget baserat på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i augusti och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget per denna tidpunkt, vilka sedan äger utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen tillsammans med styrelsens ordförande intill slutet av nästa årsstämma eller, om så är nödvändigt, till dess en ny valberedning har utsetts.

Valberedningen utser inom sig en ordförande.

Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2018 publicerades den 26 september 2017 och utgörs av:
  • Jan Barchan (Briban Invest)
  • Lars Bergkvist (Lannebo Fonder)
  • Ramsay Brufer (Alecta)
  • Christian Brunlid (Handelsbanken fonder)
  • Lars Berg (styrelseordförande i Net Insight AB)

Valberedningen har utsett Ramsay Brufer (Alecta) till sin ordförande.

Dela denna sida