06/04/2017

Kallelse till årsstämma i Net Insight AB

Aktieägarna i

NET INSIGHT AB (publ)

kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 maj 2017 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Västberga Allé 9, Hägersten, Stockholm

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i årsstämman ska

dels               vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 maj 2017,

dels               senast kl. 16.00 onsdagen den 3 maj 2017 anmäla sig hos bolaget för deltagande i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till Net Insight AB, Att: Susanne Jonasson, Box 42093, 126 14 Stockholm, per telefon: 08-685 04 00, per telefax: 08-685 04 20 eller e-post: agm@netinsight.net. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall bör uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde uppges. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 3 maj 2017, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, www.netinsight.net, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 389 933 009 aktier, varav 1 000 000 aktier är A-aktier och 388 933 009 aktier är B-aktier, och totalt 398 933 009 röster. Bolaget innehar 4 275 000 egna B-aktier per dagen för denna kallelse.

Förslag till dagordning

 • Val av ordförande vid stämman.
 • Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • Godkännande av dagordning.
 • Val av en eller två protokolljusterare.
 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • Föredragning av verkställande direktören.
 • Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 • Beslut:
 • om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 • om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 • om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 • Beslut om ändring av bolagsordningen
 • Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
 • Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
 • Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 • Val av revisorer.
 • Beslut avseende valberedning.
 • Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
 • Beslut om utfärdande av syntetiska optioner till personal i Sverige anställda inom Net Insight-koncernen.
 • Beslut om utfärdande av syntetiska optioner till personal anställda inom Net Insight-koncernen utanför Sverige.
 • Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier.
 • Stämmans avslutande.
 • Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 8 (b))

  Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

  Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (ärende 9)

  Styrelsen föreslår att det i bolagsordningens § 6 läggs till en mening med innebörden att eventuell styrelsesuppleant endast kan inträda vid förfall för den ledamot för vilken denne utsetts som personlig suppleant, samt att § 8 ändras på så sätt att klockslaget i andra stycket för när aktieägare senast ska anmäla sig hos bolaget stryks.

  Den fullständiga bolagsordning som föreslås antas av bolagsstämman finns tillgänglig på bolagets hemsida.

  Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 1, 10, 11, 12 och 13)

  Valberedningen, som utsågs enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2016, utgörs av Lars Bergkvist, ordförande, (Lannebo Fonder), Jan Barchan (Briban Invest), Ramsay Brufer (Alecta), Christian Brunlid (Handelsbanken fonder) samt Lars Berg (styrelseordförande i Net Insight AB). Valberedningen föreslår att:

  • Styrelsens ordförande, Lars Berg, ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende 1).
  • Antalet styrelseledamöter ska vara 7 med en suppleant (ärende 10).
  • Antalet revisorer ska vara 1 utan revisorssuppleanter (ärende 10).
  • Styrelsearvodet fastställs till 2 070 000 kronor att fördelas med 575 000 kronor till styrelsens ordförande samt 230 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och 115 000 kronor till styrelsesuppleant som inte är anställd i bolaget. För utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen, utgår ett arvode om 10 000 kronor per sammanträde (ärende 11).
  • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 10).
  • Omval av styrelseledamöterna Lars Berg, Gunilla Fransson, Anders Harrysson, Cecilia Beck-Friis, Crister Fritzon, Jan Barchan och Charlotta Falvin. Vidare föreslås nyval av Stina Barchan som personlig suppleant för Jan Barchan. För information om styrelseledamöter föreslagna för omval hänvisas till årsredovisningen. Lars Berg föreslås fortsätta som styrelsens ordförande (ärende 12).
  • Nyval av revisorn Deloitte AB med Therese Kjellberg som huvudansvarig revisor (ärende 13). Förslaget överensstämmer med styrelsens rekommendation. I Net Insight fullgör styrelsen de uppgifter som ankommer på ett revisionsutskott.

  Stina Barchan
  Stina Barchan har en PhD, History of Art, från University College London, samt en Master of Arts, History of Art, från University College och en Bachelor of Arts i konstvetenskap och litteratur från Lunds universitet. Stina Barchan har mångårig erfarenhet från styrelsearbete, samt även erfarenhet av valberedningsarbete i noterad miljö. För tillfället är Stina Barchan styrelseledamot för Briban Invest, styrelsesuppleant för Trailbee samt ledamot av valberedningen för Studsvik. Tidigare har Stina Barchan varit styrelseledamot för Teoritentamen.no (tidigare Lobus) samt styrelsesuppleant för The Astonishing Tribe. Stina Barchan är även lektor (Teaching Fellow) vid History of Art Department, University College London.

  Förslag till beslut avseende valberedning (ärende 14)

  Det föreslås att följande ska gälla till dess att en årsstämma beslutar annat:

  Styrelsens ordförande ska varje år sammankalla de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget baserat på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista augusti och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget per denna tidpunkt. Dessa aktieägare äger sedan rätt att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen tillsammans med styrelsens ordförande till dess en ny valberedning har utsetts. Valberedningen utser inom sig en ordförande.

  Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning, baserat på antal röster, beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot om det anses nödvändigt. Om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra röststarkaste ägarna i bolaget ska en ny ledamot utses av den nye aktieägaren inom denna grupp.

  Valberedningens sammansättning ska offentliggöras genom ett pressmeddelande så snart valberedningen utsetts. Om ägarstrukturen därefter väsentligen förändras ska valberedningens sammansättning förändras i enlighet härmed och ändringen ska offentliggöras genom pressmeddelande.

  Valberedningen ska arbeta fram följande förslag att förelägga årsstämman för beslut:

  • förslag till stämmoordförande
  • förslag till antal styrelseledamöter, förslag till styrelseledamöter och förslag till styrelseordförande (och vice ordförande i tillämpligt fall)
  • förslag till styrelsearvode till ordförande (och vice ordförande i tillämpligt fall) och övriga icke anställda ledamöter samt förslag till ersättning för kommittéarbete
  • förslag till revisor eller revisionsbolag och arvode till revisor eller revisionsbolag (i tillämpliga fall)

  Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

  Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter som kan komma att erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Arvode utgår ej till valberedningens ledamöter.

  Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (ärende 15)

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt nedanstående.

  Ledande befattningshavares villkor och ersättningar samt generella ersättningsprinciper

  Bolaget tillämpar marknadsmässiga löner och ersättningar baserade på en fast och en rörlig del, vilka är avstämda med extern lönedatabas. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt pension. Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledning. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning står i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen är baserad på en kombination av intäkter, resultat och aktivitetsmål.

  Den årliga rörliga ersättningen gentemot verkställande direktören uppgår maximalt till 100 % av grundlönen och global säljchefs rörliga ersättning är maximerad till 150 % av grundlönen. För övriga ledande befattningshavare uppgår den rörliga ersättningen till maximalt mellan 20 % och 60 % av grundlönen. Verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare har en rörlig ersättning som till 70 % är baserad på mätbara finansiella mål. Den globala säljchefens ersättningsmodell är helt baserad på bolagets intäkter.

  För vissa ledande befattningshavare låses hälften av utfallet på den rörliga ersättningen in i tre år och utbetalas först det fjärde året efter intjänandeperioden. Vid utbetalning av det inlåsta beloppet appliceras en multiplikator för att återspegla aktiekursens utveckling under dessa tre år. Multiplikatorn beräknas ur kvoten av snittkursen för två åttaveckors perioder, där den första perioden startar samma dag som bokslutskommunikén blivit publik under året efter det intjänade året, och den andra perioden startar samma dag som bokslutskommunikén blivit publik under utbetalningsåret (dvs. tre år mellan perioderna). Snittkursen beräknas som medelvärdet av de dagliga slutkurserna inom varje åttaveckorsperiod. Multiplikatorn är begränsad till ett maximalt värde om fem och ett minimivärde om noll komma fem.

  I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets eller annat koncernbolags räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och/eller annan ersättning för sådant arbete kunna utgå.

  Nästan hela personalen har någon form av rörlig ersättning. Reservering i redovisningen görs för all rörlig ersättning inklusive sociala avgifter.

  Från tid till annan föreslår styrelsen aktiebaserade långtidsincitamentsprogram, vilka då behandlas av stämman i särskild ordning.

  Pensionsförpliktelser

  Bolagets pensionsåtagande gentemot verkställande direktören uppgår till 30 % av den fasta årslönen exklusive rörliga delar. Ledande befattningshavare har premiebestämda pensionsavsättningar, enligt företagets policy, lagar och avtal.

  Avgångsvederlag

  Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid på sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida erhålls ett avgångsvederlag om 12 månadslöner. Eventuell lön eller annan ersättning som verkställande direktören uppbär i nyanställning eller i verksamhet som verkställande direktören bedriver under den på uppsägningstiden följande 12-månadersperioden, ska avräknas mot avgångsvederlaget. Mellan bolaget och andra ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om 3-6 månader. Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om särskilda skäl föreligger.

  Förslag till beslut om utfärdande av syntetiska optioner till personal i Sverige anställda inom Net Insight-koncernen (ärende 16)

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Net Insights aktiekursutveckling som i huvudsak överensstämmer med det syntetiska optionsprogram som antogs av årsstämman 2016. Programmet föreslås genomföras genom utgivande av syntetiska optioner ("Optionsprogram 2017").

  Styrelsen anser att ett program som långsiktigt ger koncernens anställda möjlighet att ta del av bolagets värdetillväxt vidmakthåller förtroendet för Net Insight och ökar aktiens värde. Optionsprogram 2017 förväntas medföra ökat engagemang och ökad motivation för programmets deltagare samt medföra att de som omfattas av programmet knyts starkare till Net Insight. Dessutom förväntas Optionsprogram 2017 medföra att deltagarnas och aktieägarnas långsiktiga intressen förenas. Optionsprogram 2017 omfattar i första hand de som inte har kunnat delta i Optionsprogram 2015 och 2016 och är anställda inom Net Insight-koncernens svenska organisation och är bosatta i Sverige ("Deltagarna"). Net Insights styrelse är av uppfattningen att Optionsprogram 2017 kommer att vara till nytta för Net Insights aktieägare samt att det kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

  För att kunna genomföra Optionsprogram 2017 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om de huvudsakliga villkoren för att till Deltagarna utfärda syntetiska optioner relaterade till Net Insights aktiekurs under en period om tre (3) år.

  Förslaget innebär att Deltagarna kommer anmäla sitt intresse att förvärva syntetiska optioner till marknadspris och tilldelning kommer ske i enlighet därmed eller, för det fall Deltagarna sammanlagt anmäler sig för ett större antal optioner än vad Optionsprogram 2017 omfattar, så kommer tilldelning ske pro rata i relation till respektive Deltagares andel av det totala antalet optioner som Deltagarna önskar tilldelas. Under löptiden för Optionsprogram 2017 kommer två utbetalningar till Deltagaren genomföras av två lika stora betalningar efter det andra och tredje året av löptiden och dessa betalningar kommer totalt motsvara hälften av det vederlag som erlagts för de syntetiska optionerna. Då förvärven sker till marknadspris uppstår initialt ingen kostnad för Net Insight och den framtida kostnaden för bolaget beror på värdeutvecklingen på Net Insights aktiekurs. Utbetalningen per syntetisk option kan komma att uppgå till högst tre gånger den vid implementeringen aktuella aktiekursen.

  Det sammanlagda värdet av de syntetiska optionerna vid utgången av Optionsprogram 2017, justerat med hänsyn till Deltagarnas initiala investeringar, erlagt lösenpris samt ovan angivna återbetalningar, inklusive sociala avgifter, blir Net Insights kostnad för Optionsprogram 2017.

  Förslaget har utarbetats tillsammans med externa rådgivare och har varit föremål för behandling av ersättningsutskottet och styrelsen. Förslaget har antagits av styrelsen den 14 mars 2017.

  Erbjudande om förvärv av och ingående av avtal avseende syntetiska optioner ska beslutas av styrelsen enligt följande villkor:

  a) Möjligheten till förvärv av syntetiska optioner ska omfatta i första hand de anställda inom Net Insight-koncernens svenska organisation som är bosatta i Sverige och som inte har deltagit i Optionsprogram 2015 eller 2016. Dessa kan vardera tilldelas högst 50 000 syntetiska optioner. Deltagarna kommer kunna välja om de önskar anmäla sig för förvärv av 10 000, 25 000 eller 50 000 syntetiska optioner, andra alternativ är ej möjliga. Styrelsen beslutar om tilldelning till andra grupper än ovan nämnda i det fall överblivna optioner skulle finnas. Styrelseledamöter i Net Insight omfattas inte av erbjudandet.

  b) Totalt ska högst 750 000 syntetiska optioner utfärdas i Optionsprogram 2017.

  c) För det fall Deltagarna sammanlagt anmäler sig för ett större antal optioner än vad Optionsprogram 2017 omfattar, så kommer tilldelning ske pro rata i relation till respektive Deltagares andel av det totala antalet optioner som Deltagarna önskar tilldelas. Således kan aldrig fler än högst 750 000 syntetiska optioner utfärdas inom ramen för Optionsprogram 2017. Styrelsen beslutar om allokering av eventuella syntetiska optioner som inte tecknats av Deltagare.

  d) Deltagare ska senast den 26 maj 2017 eller sådant senare datum som fastställs av styrelsen anmäla intresse om att förvärva optioner samt hur många syntetiska optioner denne vill förvärva.

  e) Deltagares förvärv av syntetiska optioner ska ske till marknadspris. Priset ska beräknas av ett oberoende värderingsinstitut med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes).

  f) Ett belopp motsvarande hälften av optionspremien kommer att återbetalas till Deltagaren netto efter skatt genom två lika stora betalningar efter det andra och tredje året av löptiden för Optionsprogram 2017 under förutsättning att Deltagaren fortfarande är anställd inom Net Insight-koncernen.

  g) Utfärdandet av syntetiska optioner ska ske genom att avtal ingås mellan Net Insight och Deltagarna på i huvudsak följande villkor.

  • En syntetisk option ska ge Deltagaren rätt att från Net Insight erhålla ett penningbelopp motsvarande en genomsnittskurs av Net Insights B-aktie under viss period före påkallandet av inlösen med avdrag för det lösenpris som anges nedan, dock att sådant belopp kan komma att uppgå till högst tre gånger den vid implementeringen av Optionsprogram 2017 aktuella aktiekursen för Net Insights B-aktie,
  • Lösenpriset per option ska vara 120 procent av aktiekursen för Net Insights
   B-aktie vid implementeringen av Optionsprogram 2017,
  • Optionens löptid ska vara tre (3) år,
  • Optionen ska vara fritt överlåtbar, men föremål för hembud med rätt för Net Insight att förvärva optionen,
  • Deltagarna uppmuntras att återinvestera erhållet belopp i bolagets aktie.

  h) Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Optionsprogram 2017 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer.

  i) Bolagets maximala totala kostnad för Optionsprogram 2017 uppskattas till ca 17 miljoner kronor. Kostnadsuppskattningen baseras på en aktiekurs om 7,2 kronor vid implementeringen samt att full tilldelning sker och att maximalt utfall uppnås.

  Bolagsstämmans beslut enligt ovan ska fattas med iakttagande av de majoritetsregler som anges i aktiebolagslagen 7 kap. 40 §, innebärande att beslutet ska biträdas av aktieägare representerande mer än hälften av de avgivna rösterna.

  Förslag till beslut om utfärdande av syntetiska optioner till personal anställda inom Net Insight-koncernen utanför Sverige (ärende 17)

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Net Insights aktiekursutveckling för anställda utanför Sverige. Programmet föreslås genomföras genom utgivande av syntetiska optioner ("Globalt Optionsprogram 2017").

  Styrelsen anser att ett program som långsiktigt ger koncernens anställda även utanför Sverige möjlighet att ta del av bolagets värdetillväxt vidmakthåller förtroendet för Net Insight och ökar aktiens värde. Globalt Optionsprogram 2017 förväntas medföra ökat engagemang och ökad motivation för programmets deltagare samt medföra att de som omfattas av programmet knyts starkare till Net Insight. Dessutom förväntas Globalt Optionsprogram 2017 medföra att deltagarnas och aktieägarnas långsiktiga intressen förenas. Globalt Optionsprogram 2017 omfattar samtliga cirka 80 anställda inom Net Insight-koncernen utanför Sverige ("Deltagarna"). Net Insights styrelse är av uppfattningen att Globalt Optionsprogram 2017 kommer att vara till nytta för Net Insights aktieägare samt att det kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

  För att kunna genomföra Globalt Optionsprogram 2017 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om de huvudsakliga villkoren för att till Deltagarna utfärda syntetiska optioner relaterade till Net Insights aktiekurs under en period om tre (3) år.

  Globalt Optionsprogram 2017 föreslås omfatta 1 325 000 syntetiska optioner, vilka ska fördelas till Deltagarna beroende på vilken tilldelningskategori de tillhör. Nyckelpersoner (omkring 5 anställda) erhåller högst 70 000 optioner vardera, Högpresterande personer (omkring 15 anställda) erhåller högst 25 000 optioner vardera och Övriga anställda (omkring 60 anställda) erhåller högst 10 000 optioner vardera. Då förvärven sker utan vederlag uppstår redan initialt en kostnad för Net Insight och den totala framtida kostnaden för bolaget beror på värdeutvecklingen på Net Insights aktiekurs. Utbetalningen per syntetisk option kan komma att uppgå till högst tre gånger den vid implementeringen aktuella aktiekursen.

  Det sammanlagda värdet av de syntetiska optionerna vid utgången av Globalt Optionsprogram 2017, justerat med hänsyn till sociala avgifter samt vissa andra eventuella skatteeffekter, blir Net Insights kostnad för Globalt Optionsprogram 2017.

  Förslaget har utarbetats tillsammans med externa rådgivare och har varit föremål för behandling av ersättningsutskottet och styrelsen. Förslaget har antagits av styrelsen den 14 mars 2017.

  Erbjudande om förvärv av och ingående av avtal avseende syntetiska optioner ska beslutas av styrelsen enligt följande villkor:

 • Möjligheten till förvärv av syntetiska optioner ska omfatta samtliga cirka 80 anställda inom Net Insight-koncernen utanför Sverige som vardera kan tilldelas högst 70 000, 25 000 respektive 10 000 syntetiska optioner beroende på vilken tilldelningskategori den anställde tillhör. Styrelseledamöter i Net Insight omfattas inte av erbjudandet.
 • Totalt ska högst 1 325 000 syntetiska optioner utfärdas i Globalt Optionsprogram 2017. Tilldelning av optioner förväntas ske senast den 30 juni 2017 eller sådant datum som styrelsen fastställer.
 • Deltagares förvärv av syntetiska optioner ska ske utan vederlag. Värdet på de syntetiska optionerna ska beräknas av ett oberoende värderingsinstitut med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes).
 • Utfärdandet av syntetiska optioner ska ske genom att avtal ingås mellan Net Insight och Deltagarna på i huvudsak följande villkor.
  • En syntetisk option ska ge Deltagaren rätt att från Net Insight erhålla ett penningbelopp motsvarande en genomsnittskurs av Net Insights B-aktie under viss period före påkallandet av inlösen med avdrag för det lösenpris som anges nedan, dock att sådant belopp kan komma att uppgå till högst tre gånger den vid implementeringen av Globalt Optionsprogram 2017 aktuella aktiekursen för Net Insights B-aktie,
  • Lösenpriset per option ska vara 135 procent av aktiekursen för Net Insights
   B-aktie vid implementeringen av Globalt Optionsprogram 2017,
  • Optionens löptid ska vara tre (3) år,
  • Om Deltagaren inte längre är anställd inom Net Insight-koncernen upphör rätten till utbetalning under de syntetiska optioner som sådan Deltagare innehar.
 • Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Globalt Optionsprogram 2017 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer.
 • Bolagets maximala totala kostnad för Globalt Optionsprogram 2017 uppskattas till ca 24 miljoner kronor. Kostnadsuppskattningen baseras på en aktiekurs om 7,2 kronor vid implementeringen samt att full tilldelning sker och att maximalt utfall uppnås.
 • Bolagsstämmans beslut enligt ovan ska fattas med iakttagande av de majoritetsregler som anges i aktiebolagslagen 7 kap. 40 §, innebärande att beslutet ska biträdas av aktieägare representerande mer än hälften av de avgivna rösterna.

  Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier (ärende 18)

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

  Vidare föreslås att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor. Vid sådan överlåtelse på annat sätt ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas. Överlåtelse av egna aktier får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

  Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna samt möjliggöra säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv, produktförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen eller säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram.

  Bolagsstämmans beslut enligt ovan ska fattas med iakttagande av de majoritetsregler som anges i aktiebolagslagen 19 kap. 18 och 33 §§, innebärande att beslutet ska biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

  ___________________

  Aktieägare som tillsammans representerar cirka 32 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de vid årsstämman kommer att stödja ovan avgivna förslag såvitt avser ärendena 1 och 10-14.

  Årsredovisningen, revisionsberättelsen och revisorns yttrande huruvida styrelsens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts kommer senast tisdagen den 18 april 2017 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress Västberga Allé 9, Hägersten, på bolagets webbplats samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

  Stockholm i april 2017

  NET INSIGHT AB (publ)

  Styrelsen

  För mer information, kontakta:
  Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net

  Denna information är sådan information som Net Insight är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2017 kl. 17.30.

  Om Net Insight

  Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Vårt mål är att leda utvecklingen och möjliggöra en global mediemarknadsplats där live-innehåll kan delas och interaktion bland TV-publiken kan ske i realtid. Vi vill skapa medieupplevelser för framtiden, med fokus på innehåll.

  Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för effektiv, högkvalitativ medietransport, tillsammans med effektiv resursplanering, som skapar en förbättrad TV-upplevelse. Net Insights erbjudande omfattar hela mediespektrat, från TV-kameror och TV-studior, ända fram till TV-konsumenter. Våra lösningar gynnar nätoperatörer och TV- och produktionsbolag genom att sänka den totala ägandekostnaden, förbättra deras arbetsflöden och ge dem möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter.

  Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

  För mer information, senetinsight.net

  Pressmeddelande (PDF)

  --
  This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
  The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
  Source: Net Insight AB via Globenewswire