20/07/2011

NET INSIGHT Delårsrapport Januari - Juni 2011

Net Insight AB (publ) org nr 556533-4397

Andra kvartalet 2011

·  Nettoomsättningen uppgick till 72,2 MSEK (71,5) motsvararande en tillväxt på 1,0 % jämfört med samma period föregående år. Tillväxtstakten är 12 % med jämförbara valutakurser

· Rörelseresultatet uppgick till 8,3 MSEK (11,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,5% (16,6)

· Rörelseresultat per aktie uppgick till 0,02 SEK (0,02)

·   Totalt kassaflöde uppgick till -25,8 MSEK (3,3) främst kopplat till tillfälliga förändringar i arbetande kapital

 

Januari - juni 2011

· Nettoomsättningen uppgick till 138,9 MSEK (132,0) motsvararande en tillväxt på 5,2% jämfört med samma period föregående år. Tillväxtstakten är 11% med jämförbara valutakurser

· Rörelseresultatet uppgick till 11,2 MSEK (18,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,1% (13,7)

· Rörelseresultat per aktie uppgick till 0,04 SEK (0,19)

· Totalt kassaflöde uppgick till -45,3 MSEK (56,4)

 

MÅTTLIG TILLVÄXT MEN FORTSATT GEOGRAFISK EXPANSION  

De redovisade intäkterna i det andra kvartalet uppgick till 72,2 MSEK och något över samma period föregående år. Vi är nöjda över att ha vunnit några mycket viktiga projekt i kvartalet men, vi är forsatt beroende av vissa nyckelprojekt för att uppnå betydande tillväxt.

 

Den redovisade bruttomarginalen för det andra kvartalet är 61,3% jämfört med 66,4% för samma period föregående år. Kassaflödet under andra kvartalet var negativt med 25,8 miljoner kronor främst på grund av förändring i rörelsekapital och högre lagernivåer för att säkra vissa komponenter med lång ledtider. Det negativa kassaflödet är inte ett resultat av någon förändring i osäkra fordringar. Tillväxttakten uppgick till 1,0 % under andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Tillväxtstakten är

12 % med jämförbara valutakurser.

 

Det andra kvartalet visade ett stadigt flöde av återkommande affärer från befintliga kunder och två viktiga kontrakt från två nya kunder, en i USA och en ny betydelsefull kabel-tv-kund i Tyskland. Amerika och Asien har förbättrats något och EMEA var lägre än väntat. Vi fortsätter i linje med vår strategi att expandera geografiskt. Net Insight expanderade till fler nya länder under kvartalet och har öppnat upp nya marknader genom våra samarbetspartners i länder som Turkiet, Grekland, Egypten, Peru och Colombia.

 

Vårt partnernätverk har ökat med åtta nya samarbetspartners till totalt 48. Vår indirekta försäljning nådde 33% av de totala intäkterna för kvartalet och för årets sex första månader uppgick den indirekta försäljningen till 48%. Vi har etablerat ett starkt partnernätverk i alla huvudmarknader och nu kan vi fullt ut fokusera på att utnyttja dessa partnerskap för att uppnå ökad tillväxt.

 

Rörelseresultatet för andra kvartalet och första halvåret 2011 var 8,3 MSEK och 11,2 MSEK, jämfört med 11,9 MSEK och 18,1 MSEK för samma period föregående år. Sammanfattningsvis var intäkterna högre under andra kvartalet och under första halvåret 2011 men, vi kunde inte kompensera lönsamhetsmässigt för valutakurseffekterna.

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2011 klockan 8.30.

 

Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 130 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.


För mer information, se www.netinsight.net

 

 

 

 

 

 

Delårsrapport Januari - Juni 2011