• Ledande marknadsinnovatör
 • Vision
 • Ambition
 • Huvudmål
 • Värdeskapande faktorer
 • Övergripande mål
 • Affärsmodell
 • Erbjudande
 • Ordlista

Om Net Insight

Fran_lins_till_skarm_utan_rubrikAffärsidé

Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för högkvalitativ streaming och medietransport i kombination med effektiv resurshantering vilket ger en förbättrad TV-upplevelse.

Affärsmodell

Intäkter genereras genom direkt och indirekt försäljning av hård- och mjukvarulösningar och tjänster.

Kunder

Net Insights kunder består främst av TV- och produktionsbolag samt tjänsteleverantörer av nätkapacitet. Net Insight har över 500 kunder i fler än 60 länder.

sid 1

Mer om våra kunder

Strategisk utveckling från innovation till marknad

Net Insight skapar genom strategiska satsningar innovativa och kostnadseffektiva lösningar för företag i medieindustrins ekosystem. Målsättningen är att forma framtidens media och att alltid vara en sann partner till kunderna.

Vår vision

Att möjliggöra en live och interaktiv medieupplevelse för alla människor.

Vår ambition

Genom världsledande teknik skapar Net Insight nya lösningar för TV- marknaden,  både för producenter ochtittare. Det leder till nya intäktsströmmar på en marknad som för närvarande genomgår en genomgripande transformation, där tidigare konsumtionsmönster ersätts av nya. Med utgångspunkt i våra erbjudanden  ser  vi  oss  som  en  partner till våra kunder och vår ambition är att  leda marknaden genom den nya  tekniken.

Vårt huvudmål

Net Insight har en tydlig tillväxtstrategi som bygger på fyra klart definierade områden. Bolaget ska växa genom att utöka sin närvaro på viktiga och utvalda marknader, ta en ledande position inom live OTT, förädla sitt erbjudande genom starkare koppling mellan infrastruktur och tjänster, samt genom kompletterande förvärv.

Positionera Net Insight som partner för helhetslösningar för TV från TV-kamerans lins till studio och vidare till TV-tittarens enhet ,”lins till skärm”, baserade på våra tre produktlinjer – Nimbra, ScheduALL och Sye.

Värdeskapande faktorer

De värdeskapande faktorerna påverkar Net Insights utveckling och delas upp i följande grupper:
 • Marknadstransformation,
 • Innovativ teknologi
 • Global räckvidd

Våra övergripande mål

Netinsight_2017_11

Affärsmodell

Anpassningsbar affärsmodell som leder till långsiktiga intäkter

Net Insight verkar på en global marknad och säljer mjuk- och hårdvara samt supportoch
konsulttjänster till den professionella medieindustrin. Försäljningen sker både
direkt till kund och indirekt via partner.
Net Insights lösningar för medietransport och live OTT, Nimbra respektive Sye, säljs huvudsakligen till operatörer som i sin tur skapar en tjänst baserad på dessa lösningar som de säljer till mediebolag. Net Insights resursplaneringslösning ScheduALL säljs huvudsakligen direkt till TV-bolag.

Nimbra

En Nimbra-kund bygger ofta ut sitt medienät i flera steg. Kunden börjar med ett mindre antal platser och bygger senare ut nätet till andra regioner, länder eller etablerar närvaro på nya
marknader.

I takt med att kunden lanserar nya medietjänster i sitt nät behövs mer utrustning som stödjer exempelvis 4K Ultra HD, komprimering eller ljud. Net Insight erbjuder även prismodellerna “pay-as-you-grow”, för att underlätta förstagångsköp, och “software as a service”, som innebär att kunden köper abonnemang.

Net Insight får intäkter från försäljning av hårdvara, mjukvarulicenser samt support- och konsulttjänster. Supportintäkterna är regelbundet återkommande intäkter per kvartal eller år.

ScheduALL

En ScheduALL-kund implementerar systemet med hjälp av Net Insights konsulttjänster. ScheduALL-systemet består av ett antal moduler, som sedan kan utökas med ny funktionalitet eller att fler användare kan knytas till systemet. Net Insights intäkter kommer från försäljning av mjukvarulicenser samt support- och konsulttjänster, där supporttjänsterna är avtalade för ett eller tre år.

Sye

För Sye har Net Insight utvecklat affärsmodellen till en ren mjukvarulicens som betalas per månad. Intäkten beror till stor del på hur mycket video som strömmas genom plattformen. Net Insight tar även betalt för tilläggstjänster, till exempel att integrera personlig reklam i videoströmmen eller att från en server ge möjlighet att se repriser eller pausa strömmen. Dessutom tar Net Insight betalt för implementationstjänster och support.

Sye säljs typiskt till så kallade CDN-operatörer som skapar en streamingtjänst till större TV-bolag och innehållsleverantörer. Sye erbjuds även som en tjänst via större molnoperatörers plattformar, vilket passar mindre och mellanstora kunder för att snabbt få en färdig lösning på plats.

Market_RGB

Vårt erbjudande

Net Insights lösningar effektiviserar produktionen av live-TV för en engagerad tittarupplevelse

Net Insight skapar värde genom att erbjuda effektiva medietransportlösningar för liveproduktion,
resursplanering och streaming. Det genererar lönsamhet för tjänsteleverantörer, innehållsleverantörer och nätägare genom nya affärsmodeller och smarta arbetsflöden.

Nimbra erbjuder medietransport med optimal kvalitet

Produktlinjen Nimbra är en hård- och mjukvarubaserad plattform för transport av professionell video, ljud och data i medienät. Nimbra erbjuder nätägare en mycket konkurrenskraftig och
högkvalitativ plattform med förenklad provisionering av tjänster, service- och felhantering, vilket ger en låg totalkostnad för drift och ägande av medienät. Tack vare möjligheten att separera olika typer av mediatjänster lämpar sig Nimbra utmärkt för automatisering och transport av många parallella video-, ljud ochdataflöden.

Nimbra-plattformen har på senare tid blivit allt mer mjukvarubaserad i enlighet med Software Defined Networking (SDN), som gör medienät mer flexibla och pålitliga, bland annat för
att stödja ett ökat behov av virtualisering och kundprovisionerade nät inom branschen.

Under 2017 har intresset för remote production ökat. Net Insights lösning innebär att det innehåll som filmas vid ett liveevent, komprimeras och skickas direkt till en studio för vidare bearbetning och TV-utsändning. Det sparar både tid ochresurser som istället kan användas till att skapa mer TV-innehåll.
I februari 2018 lanserades Nimbra 1060. Det är den första produkten som bygger på nästa generations Nimbra-teknologi, utvecklad med syftet att möta förändrade krav och behov
inom medietransport. Dessa krav handlar om ett ökat kapacitetsbehov som drivs av produktion och konsumtion av nya och förbättrade TV-upplevelser samt om ett teknikskifte mot IP-baserad produktion och IP-baserade arbetsflöden hos TV-bolagen.

ScheduALL erbjuder effektiv tjänsteorkestrering och automatiserad hantering av resurser

ScheduALL är ett mjukvarubaserat planeringsverktyg för automatiserad schemaläggning, hantering, planering och bokning av alla typer av resurser som krävs för produktion och distribution av TV-innehåll, såsom nätkapacitet, satellituppkopplingar, studios, kameror och producenter.

Genom intelligent schemaläggning effektiviseras resursutnyttjandet för TV-produktionen, samtidigt som nätkapacitet kan beställas via en webbportal. Med ScheduALL ökar produktiviteten i verksamheten och kontrollen över projekten, inte minst kostnadsmässigt. Användarna av ScheduALL erbjuds därmed nya sätt att producera TV, där mer innehåll kan skapas till
en lägre kostnad.

I kombination med Nimbra ger ScheduALL nätoperatörer ett kraftfullt verktyg för automatiserad och effektiv tjänsteorkestrering, som innebär att flera tjänster integreras och processer automatiseras samtidigt som användaren får full kontroll över överföringskapaciteten.

Under 2017 lanserade Net Insight Connector Marketplace, en molnbaserad marknadsplats, som erbjuder utbyte av medietjänster mellan olika aktörer, med full finansiell visibilitet.

Sye erbjuder en spännande och mer interaktiv tittarupplevelse för liveinnehåll och skapar nya
intäktsmöjligheter

Net Insights lösning Sye gör det möjligt att streama live TV-innehåll över internet med hög kvalitet och med samma eller lägre fördröjning som för vanlig tablå-TV. Sye är den första och hittills enda OTT-lösningen i världen som kan synkronisera utsändningen över OTT med tablå-TV och därmed skapa en ny TV-upplevelse över flera plattformar.

Med Sye kan en live OTT-tjänst skapas där tittaren ser innehållet innan de som tittar på tablå-TV. Detta är mycket intressant inom exempelvis betting och innehåll som erbjuder interaktivitet med tittaren. Men även för de rättighetsinnehavare som vill kunna erbjuda sin tjänst före sina konkurrenter.

Med Syes unika synkronisering är det även möjligt att komplettera det som visas på tablå-TVn med utökat innehåll påmobila skärmar. Detta skapar en helt ny tittarupplevelse där en andra mobil skärm kan användas för att skapa en mer spännande och personlig tittarupplevelse. Via den andra skärmen kan tittaren under en fotbollsmatch följa sin favoritspelare eller välja olika kameravinklar och repriser, allt tillsammans med mycket mer statistik och information om händelsen och deltagarna.

Under 2017 annonserades ett samarbete med Ericsson som innebär att Sye integreras i Ericssons UDN-erbjudande för attskapa en bättre, högeffektiv och global distributionstjänst för innehåll. Tata Communications har under 2017 slutfört sin integrering av Sye i sitt Media Eco-system och erbjuder live OTT-tjänster med Sye till kunder via sin Ultra Live VDN-lösning.

Net Insight har under 2017 etablerat partnerrelationer med de stora molnoperatörerna Amazon Web Services och Microsoft Azure för att kunna erbjuda Sye streaming som en tjänst via molnet.

Sye kan även erbjudas som en färdig molntjänst, Sye Streaming Service, till mindre och mellanstora TV-bolag och innehållsleverantörer.

Net Insights tjänsteutbud erbjuder snabbare väg till lansering av nya medietjänster

Mer än en tredjedel av Net Insights intäkter kommer från företagets utbud av tjänster som omfattar allt från support till avancerade tjänster. Det kan till exempel röra sig om implementering
av system hos kunder, assistans vid uppgradering och optimering hos befintliga kunder. Net Insight genomför även utbildningar i egna eller kundens lokaler. Net Insights medarbetare, med djup bransch- och produktexpertis, hjälper kunder att välja rätt lösningar anpassade efter deras specifika behov, samt att förbättra och effektivisera infrastruktur, produktionsflöden och tjänsteinnehåll.

Våra lösningar

Net Insights erbjudanden

Netinsight_2017_15

Dela denna sida