Ordlista

Välj kategori
ÅTERSTÄLL FILTER X
 • ACCESSNÄT

  Den del av det publika nätet som ligger närmast slutanvändarna. Består av kopparledningar i telefonnätet och koaxialkabel för kabel-TV. Fiber och trådlösa lösningar är också allt vanligare.

 • Alternativa nyckeltal (APM)

  Finansiella icke-IFRS mått redovisas för att förbättra investerarnas möjlighet till utvärdering av bolagets verksamhetsresultat, som hjälp vid prognos av framtida perioder och för att förenkla jämförelse av resultat mellan perioder.

 • Antalet utestående aktier

  Totalt antal antalet aktier i moderföretaget minus koncernenföretagens innehav av aktier i moderföretaget (egna aktier).

 • APAC

  Avser region Asien och Stillahavsorådet.

 • ASI

  (Asynchronous serial Interface). Ett standardiseratfysiskt gränssnitt för komprimerad video.
  Används inom medieindustrin för att transportera innehåll mellan geografiskt åtskilda produktionsenheter och i kabel-TV-nät.

 • ATSC 3.0

  En ny version av ATSC-standarderna för digital-tv-överföring via mark-, kabel- och satellitnät som huvudsakligen används i Nordamerika och Sydkorea.

 • Avkastning på eget kapital

  Vinsten efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital.

 • Avkastning på sysselsatt kapital

  Rörelseresultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital avser balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder.

 • BANDBREDD

  Mått på hur mycket information som kan skickas i en ledning. Mäts i enheten bit per sekund, bps.

 • BREDBANDSNÄT

  Nät med mycket hög kapacitet, minst 2 Mbps till varje slutkund.

 • BROADCAST

  Sändning från en avsändare till samtliga tänkbara mottagare i ett nätverk.

 • Bruttomarginal

  Bruttoresultat i procent av nettoomsättning.

 • CATCH UP TV

  Att titta på de senaste TV-programmen efter att de har sänts.
 • CDN

  (Content Delivery Networks) Ett överlappande, geografiskt utspritt nät med kundinnehåll som möjliggör snabb och tillförlitlig hämtning från varje slutanvändares plats.

 • CONTENT

  Innehåll som distribueras i nätet.

 • CORE

  Större transportnät mellan städer och stamnät.

 • DTT

  (Digital Terrestrial Television). Benämning för digital marksänd TV till vanliga TV-mottagare försedda med en så kallad set-top-box. Annan benämning är DVB-T.

 • DVB

  Standard för överföring av digital video över olika typer av medier.

 • DVB-T

  (Digital Video Broadcast – Terrestrial). Benämning för standarden för digital marksänd TV till vanliga TV-mottagare försedda med en så kallad set-top-box. Annan benämning är DTT.

 • DVB-T2

  Andra generationen av Digital Video Broadcasting Terrestrial; förlängningen av TV-standarden DVB-T.

 • EBITDA

  Rörelseresultatet före avskrivningar och aktivering av utvecklingsutgifter.

 • EBITDA-marginal

  EBITDA i procent av nettoomsättning.

 • Eget kapital per aktie efter utspädning

  Eget kapital plus dolda reserver i tillgångar som har objektiva marknadsvärden minus uppskjuten (latent) skatt dividerat med antal aktier under perioden.

 • Eget kapital per aktie före utspädning

  Eget kapital plus dolda reserver i tillgångar som har objektiva marknadsvärden minus uppskjuten (latent) skatt dividerat med antal aktier under perioden.

 • EMEA

  Avser region Europa, Mellanöstern och Afrika.

 • ERM

  (Enterprise Resource Management)
  Programvara som låter ett företag hantera sina nätverksresurser på ett effektivt sätt.
 • ETHERNET

  Utveckling av Ethernet som huvudsakligen används i stora LAN och stamnät. Kan hantera överföringshastigheter på upp till 1000 mbps.

 • Förädlingsvärde per anställd

  Rörelseresultat plus löne- och lönerelaterade kostnader i förhållande till medelantalet anställda.

 • Förändring av nettoomsättning i jämförbara valutor

  Relationen mellan periodens nettoomsättning, exklusive övriga intäkter, omräknad med jämförelseperiodens valutakurser och jämförelseperiodens motsvarande omsättning. Övriga intäkter består i allt väsentligt av valutakursdifferenser i kundfordringar och effekten av valutasäkringen av dessa.

 • GIGABIT ETHERNET

  Utveckling av Ethernet som huvudsakligen används i stora LAN och stamnät. Kan hantera överföringshastigheter på upp till 1000 mbps

 • HD

  (High Definition). Högupplöst.

 • HDTV

  (High Definition TV). Högupplöst TV.

 • INTEROPERABILITET

  Två utrustningar fungerar tillsammans.

 • IPTV

  TV som sänds över IP, d v s i bredband.

 • Kassaflöde per aktie

  Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

 • KONTRIBUTION

  Kommunikation för produktion och bearbetning av material före utskick till slutkund.

 • LAN

  (Local Area Network). Mindre, lokala nät för datakommunikation inom en avdelning, byggnad eller kvarter.

 • MPLS

  (Multi Protocol Label Switching). Protokoll för effektiv hantering av förbindelser genom ett paketnät.

 • MSR

  (Media Switch Router) en plattform som är särskilt utformad för att hantera mediatjänster.

 • MULTICAST

  Sänder samma meddelande till ett stort antal mottagare utan att behöva adresseras till var och en individuellt (unicast) eller skickas ut till samtliga tänkbara mottagare (broadcast).

 • Nettomarginal

  Periodens resultat i procent av nettoomsättningen.

 • NOD

  En enhet som är ansluten till ett nätverk antingen som sändare/mottagare eller för att koppla ihop olika nätverk.

 • Nord- och Sydamerika (NA)

  Nord- och Sydamerika.

 • NPS

  (Net Promotor Score) Är både ett mått och en undersökningsmetod som ger ett värde på hur lojala ett företags kunder eller medarbetare är
 • Organisk tillväxt

  Periodens nettoomsättning i förhållande till jämförelseperiodens nettoomsättning, exklusive respektive periods nettoomsättning för förvärvade verksamheter som inte ägts under hela jämförelseperioden.

 • ORKESTRERING

  Automatiserad samordning av virtuella resuser, funktioner och människor.
 • OVER-THE-TOP

  Term för tjänster i ett nät som inte erbjuds av nätverksoperatör. I stället använder tittarna sin bredbandsanslutning för att titta på TV.

 • Övriga världen (RoW)

  Länder utanför Västeuropa samt Nord- och Sydamerika.

 • PAY-PER-VIEW

  Betala endast för det du tittar på. Till skillnad från video-on-demand måste programmen eller filmerna ses vid givna tillfällen.

 • POSTPRODUKTION

  Efterproduktion av exempelvis TV-program eller filmer.

 • PROTOKOLL

  Ett överenskommet regelverk för hur olika nätverksutrustningar ska kommunicera med varandra.

 • QOS

  (Quality of Service). Benämning av tjänstekvalitet (som kan levereras av nätverket). Video och tal kräver högre QoS. QoS åstadkoms i nät antingen via separering av trafik så att de ej påverkar varandra eller via prioritering där man skickar högst prioritet först.

 • REALTID

  Direktsänd överföring utan fördröjning.

 • REMOTE PRODUCTION

  Centraliserad produktion. Kameraupptagningar transporteras via medienätverk och studioproduktionen hanteras på distans.

 • Resultat per aktie efter utspädning

  Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden (se vidare under Redovisningsprinciper).

 • Resultat per aktie före utspädning

  Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

 • Rörelsekapital

  Omsättningstillgångar minus likvidamedel, leverantörsskulder och övriga räntefria kortfristiga skulder.

 • Rörelsekostnader

  Försäljnings- och marknadsföringskostnader, Administrationskostnader och Utvecklingskostnader.

 • Rörelsemarginal

  Beräknat på vinst före finansnetto samt före skatt i procent av nettoomsättning.

 • ROUTER

  Enhet för att styra och vidarebefordra datapaket på exempelvis Internet.

 • ROUTING

  Dirigering och leverans av datapaket via ett datanätverk.

 • SAAS

  (Software as a Service)
  En mjukvarulicens- och leveransmodell där programvaran är licensierad på prenumerationsbasis och hosting sker centralt.

 • SDH/SONET

  Kretskopplad teknik för kommunikation i optiska stamnät. SDH är den europeiska varianten och SONET den amerikanska.

 • SDI

  (Serial Digital Interface). En fysisk standard för professionell okomprimerad 270 MBps video. Används inom medieindustrin för att koppla ihop digital ljud- och bildutrustning inom produktionslokalerna.

 • SDN

  (Software Defined Networking) Samlingsnamn för nätverksteknik som gör medienät mer smidiga och flexibla för att stödja bland annat automatiska, kund-provisionerade nät och det ökade användandet av virtualisering och datacenter-teknologi inom medieindustrin.

   

 • SLA

  (Service level agreement). En tjänstenivåavtal – är en del av ett serviceavtal där nivån på tjänsten formellt definieras.

 • Soliditet

  Eget kapital dividerat med balansomslutningen.

 • STATION FÖR SATELLITUPPLÄNKNING/TELEPORT

  Plats där medieinnehåll i ett markbaserat nät överförs till ett satellitnät för vidare distribution.

 • STREAMING/STRÖMMAD MEDIA

  Uppspelning av ljud- och videofiler via dator eller mobiltelefon samtidigt som de överförs över ett LAN eller WAN, exempelvis Internet. Används t ex både för uppspelning av lagrade filer från webbplatser och för mottagning av direktsända evenemang på Internet. Ofta används den engelska benämningen ”streaming”.

 • STUDIOKVALITET

  Den kvalitet som uppnås om studioproduktionsutrustning kopplas samman lokalt. Kan uppnås med låg eller konstant fördröjning via ett nätverk med extremt hög QoS.

 • TABLÅ-TV/LINJÄR-TV

  TV-tittande på ordinarie sändningstid, styrt av TV-tablån.

 • TOPOLOGI

  I nätverk beskriver topologi hur noderna är förbundna med varandra, exempelvis i en ring eller en stjärna där alla noder är kopplade direkt till en central nod eller ett nät, en oregelbunden struktur med flera kopplingar mellan många noder.

 • Totala utvecklingsutgifter

  Periodens Utvecklingskostnader och aktiverade utvecklingsutgifter.

 • Totalt kassaflöde

  Avser årets förändring av likvida medel.

 • Västeuropa (WE)

  Västeuropa

 • VOD

  (Video on Demand) Att välja och titta på videoinnehåll när man själv vill
 • VPN

  (Virtual Private Network) Teknik för att inrätta ett säkert privat nätverk inom det offentliga nätet med hjälp av internetinfrastruktur.

Har du några frågor?

Kontakta oss

Dela den här sidan