Finansiell info

Välj de önskade siffrorna

FINANSIELL INFORMATION

Okt-Dec
Okt-Dec
Jan-Dec
Jan-Dec
MSEK (om inte definierat på annat sätt)
2018
2017
2018
2017
Resultat
Nettoomsättning per segment
   Västeuropa 59,4 59,7 207,3 194,4
   Nord- och Sydamerika 30,0 32,1 147,3 133,8
   Övriga världen 17,1 24,5 97,0 98,8
Nettoomsättning 106,4 116,2 451,6 427,0
Bruttoresultat 54,5 68,6 262,4 247,6
Rörelsekostnader 78,1 69,2 301,0 256,8
Totala utvecklingsutgifter 42,0 40,4 140,3 149,7
EBITDA -29,6 -6,9 -49,0 -23,7
Rörelseresultat -60,4 0,7 -75,1 -7,5
Resultat före skatt -60,7 2,5 -73,7 5,3
Periodens resultat -47,9 -3,4 -58,2 3,5
Finansiell ställning och kassaflöde
Rörelsekapital 48,3 31,3 42,8 37,4
Likvida medel 92,9 177,7 92,9 177,7
Totalt kassaflöde -18,5 -19,5 -85,5 -36,8
Aktien
Utdelning per aktie, SEK - - - -
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,13 -0,01 -0,15 0,01
Kassaflöde per aktie, SEK -0,05 -0,05 -0,22 -0,10
Eget kapital per aktie före och efter utspädning, SEK 1,29 1,42 1,29 1,42
Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning, tusental 383 458 383 931 383 478 385 057
Antal utestående aktier före och efter utspädning vid periodens utgång, tusental 383 458 383 618 383 458 383 618
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 2,68 4,73 2,68 4,73
Anställda och konsulter
Anställda och konsulter under perioden 229 247 239 245
Nyckeltal
Nettoomsättning, jmf motsvarande period fg år -8,4% -12,7% 5,8% -15,2%
Bruttomarginal 51,2% 59,1% 58,1% 58,0%
Totala utvecklingsutgifter/nettoomsättningen 39,4% 34,8% 31,1% 35,0%
Rörelsemarginal -56,7% 0,6% -16,6% -1,8%
EBITDA-marginal -27,8% -5,9% -10,9% -5,5%
Nettomarginal -45,0% -2,9% -12,9% 0,8%
Avkastning på sysselsatt kapital -14,4% -1,3% -14,0% -1,3%
Soliditet 76,0% 78,3% 76,0% 78,3%
Avkastning på eget kapital -10,9% 0,6% -10,9% 0,6%
För definitioner och avstämningar, se sidorna 15-18 i delårsrapporten januari-mars 2019.

Vill du komma i kontakt med våra IR-ansvariga?

Kontakta oss

Dela den här sidan