Finansiell info

Välj de önskade siffrorna

FINANSIELL INFORMATION

Apr-Jun Apr-Jun   Jan-Jun Jan-Jun   Jul 2020- Jan-Dec
MSEK (om inte definierat på annat sätt) 2021 2020   2021 2020   Jun 2021 2020
Resultat kvarvarande verksamhet
Nettoomsättning 94,1 88,3 172,0 164,3 339,8 332,1
Bruttoresultat 57,6 58,8 102,7 105,6 199,3 202,2
Rörelsekostnader 50,8 53,5 100,7 104,9 198,3 202,5
Totala utvecklingsutgifter 26,3 27,6 54,4 57,0 103,8 106,4
EBITDA 10,5 -3,7 13,1 -2,4 -3,5 -19,0
Rörelseresultat 8,6 -1,7 11,7 3,2 -6,8 -15,3
Resultat före skatt 7,5 -1,0 12,2 1,3 -9,0 -20,0
Periodens resultat 7,0 -0,1 10,9 1,1 -4,9 -14,7
Finansiell ställning och kassaflöde inklusive avyttrad verksamhet
Likvida medel 314,5 286,7 314,5 286,7 314,5 283,2
Rörelsekapital 73,3 65,7 70,6 47,1 76,4 57,8
Totalt kassaflöde 16,7 -10,3 30,8 235,1 28,4 232,6
Aktien
Utdelning per aktie, SEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultat per aktie före och efter utspädning kvarvarande verksamhet, SEK 0,02 0,00 0,03 0,00 -0,01 -0,04
Resultat per aktie före och efter utspädning avyttrad verksamhet, SEK 0,00 0,00 -0,10 0,65 -0,09 0,66
Resultat per aktie före och efter utspädning totalt, SEK 0,02 0,00 -0,07 0,65 -0,10 0,62
Kassaflöde per aktie, SEK 0,04 -0,03 0,08 0,61 0,07 0,61
Eget kapital per aktie före och efter utspädning, SEK 1,74 1,87 1,74 1,87 1,74 1,81
Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning, tusental 382 758 382 758 382 758 382 758 382 758 382 758
Antal utestående aktier vid periodens utgång före och efter utspädning, tusental 382 758 382 758 382 758 382 758 382 758 382 758
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 2,94 2,56 2,94 2,56 2,94 1,58
Anställda och konsulter kvarvarande verksamhet
Anställda  och konsulter under perioden 151 152 155 150 169 152
Nyckeltal kvarvarande verksamhet
Nettoomsättning, jmf motsvarande period fg år 6,5% -17,0% 4,7% -17,9% -5,6% -12,1%
Bruttomarginal 61,3% 66,6% 59,7% 64,3% 58,6% 60,9%
Totala utvecklingsutgifter/nettoomsättningen 28,0% 31,2% 31,7% 34,7% 30,5% 32,0%
Rörelsemarginal 9,1% -1,9% 6,8% 1,9% -2,0% -4,6%
EBITDA-marginal 11,2% -4,2% 7,6% -1,5% -1,0% -5,7%
Nettomarginal 7,4% -0,1% 6,3% 0,7% -1,5% -4,4%
Nyckeltal hela koncernen inklusive avyttrad verksamhet
Avkastning på sysselsatt kapital -1,4% -3,1% -1,4% -3,5% -1,4% -0,6%
Soliditet 83,2% 78,2% 83,2% 78,2% 83,2% 80,3%
Avkastning på eget kapital -5,6% 39,0% -5,6% 39,0% -5,6% 36,0%
För definitioner och avstämningar, se sidorna 16-20 i delårsrapport januari - juni 2021.

Vill du komma i kontakt med våra IR-ansvariga?

Kontakta oss

Dela den här sidan