Finansiell info

Välj de önskade siffrorna

FINANSIELL INFORMATION

Jul-Sep   Jan-Sep   Okt 2018- Jan-Dec
MSEK (om inte definierat på annat sätt)  2019 2018   2019 2018   Sep 2019 2018
Resultat
Nettoomsättning per affärsområde
Media Networks 89,8 95,0 289,8 292,0 372,8 375,1
Resource Optimization 19,7 19,1 53,6 51,5 76,5 74,4
Streaming Solutions 2,8 1,0 8,8 1,7 9,3 2,1
Nettoomsättning 112,3 115,1   352,2 345,1   458,6 451,6
Bruttoresultat 69,3 71,2 210,2 207,9 264,7 262,4
Rörelsekostnader 68,8 75,8 218,0 222,8 296,1 301,0
Totala utvecklingsutgifter 39,7 30,0 117,5 98,4 159,5 140,3
EBITDA 0,1 -2,3 -7,3 -19,4 -36,9 -49,0
Rörelseresultat 3,1 -4,2 -5,5 -14,7 -65,9 -75,1
Resultat före skatt 1,9 -4,8 -6,2 -13,0 -66,9 -73,7
Periodens resultat 1,8 -3,8 -4,6 -10,2 -52,5 -58,2
Finansiell ställning och kassaflöde
Likvida medel 66,9 47,5 66,9 43,9 66,9 92,9
Rörelsekapital 59,8 111,2 54,5 111,2 53,9 42,8
Totalt kassaflöde 17,3 -38,4 -26,9 -67,0 -45,4 -85,5
Aktien
Utdelning per aktie, SEK - - - - - -
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,00 -0,01 -0,01 -0,03 -0,14 -0,15
Kassaflöde per aktie, SEK 0,05 -0,10 -0,07 -0,17 -0,12 -0,22
Eget kapital per aktie före och efter utspädning, SEK 1,29 1,41 1,29 1,41 1,29 1,29
Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning, tusental 382 758 383 458 382 828 383 485 382 973 383 478
Antal utestående aktier före och efter utspädning vid periodens utgång, tusental 382 758 383 458 382 758 383 485 382 758 383 458
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 1,37 3,08 1,37 3,08 1,37 2,68
Anställda och konsulter
Anställda och konsulter under perioden 213 239 217 242 228 239
Nyckeltal
Nettoomsättning, jmf motsvarande period fg år -2,4% 9,9% 2,0% 11,0% -0,6% 5,8%
Bruttomarginal 61,7% 61,9% 59,7% 60,2% 57,7% 58,1%
Totala utvecklingsutgifter/nettoomsättningen 35,3% 26,1% 33,4% 28,5% 34,8% 31,1%
Rörelsemarginal 2,7% -3,7% -1,6% -4,3% -14,4% -16,6%
EBITDA-marginal 0,1% -2,0% -2,1% -5,6% -8,1% -10,9%
Nettomarginal 1,6% -3,3% -1,3% -3,0% -11,5% -12,9%
Avkastning på sysselsatt kapital -12,2% -2,6% -12,5% -2,6% -12,0% -14,1%
Soliditet 70,4% 77,1% 70,4% 77,1% 70,4% 76,0%
Avkastning på eget kapital -13,2% -2,6% -13,2% -2,6% -13,2% -14,4%
För definitioner och avstämningar, se sidorna 18-22 i delårsrapporten januari - september 2019.

Vill du komma i kontakt med våra IR-ansvariga?

Kontakta oss

Dela den här sidan