Finansiell info

Välj de önskade siffrorna
FINANSIELL INFORMATION
Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Okt 2017- Jan-Dec
MSEK (om inte definierat på annat sätt) 2018 2017 2018 2017 Sep 2018 2017
Resultat
Nettoomsättning per segment
   Västeuropa 46,0 46,9 147,9 134,8 207,6 194,4
   Nord- och Sydamerika 48,7 40,1 117,3 101,8 149,3 133,8
   Övriga världen 20,4 17,8 79,9 74,3 104,4 98,8
Nettoomsättning 115,1 104,7 345,1 310,8 461,3 427,0
Bruttoresultat 71,2 57,3 207,9 179,0 276,5 247,6
Rörelsekostnader 75,8 51,9 222,8 187,6 292,0 256,8
Totala utvecklingsutgifter 30,0 30,9 98,4 109,3 138,8 149,7
EBITDA -2,3 3,0 -19,4 -16,8 -26,3 -23,7
Rörelseresultat -4,2 6,6 -14,7 -8,3 -14,0 -7,5
Resultat före skatt -4,8 10,5 -13,0 2,8 -10,5 5,3
Periodens resultat -3,8 8,9 -10,2 6,9 -13,6 3,5
Finansiell ställning och kassaflöde
Rörelsekapital 47,5 32,8 43,9 38,1 40,7 37,4
Likvida medel 111,2 197,3 111,2 197,3 111,2 177,7
Totalt kassaflöde -38,4 -4,0 -67,0 -17,2 -86,5 -36,8
Aktien
Utdelning per aktie, SEK - - - - - -
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,01 0,02 -0,03 0,02 -0,04 0,01
Kassaflöde per aktie, SEK -0,10 -0,01 -0,17 -0,04 -0,23 -0,10
Eget kapital per aktie före och efter utspädning, SEK 1,41 1,44 1,41 1,44 1,41 1,42
Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning, tusental 383 458 384 961 383 485 385 426 383 601 385 057
Antal utestående aktier före och efter utspädning vid periodens utgång, tusental 383 458 384 358 383 458 384 358 383 458 383 618
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 3,08 5,25 3,08 5,25 3,08 4,73
Anställda och konsulter
Anställda och konsulter under perioden 239 247 242 245 243 245
Nyckeltal
Nettoomsättning, jmf motsvarande period fg år 9,9% -18,3% 11,0% -16,1% 3,9% -15,2%
Bruttomarginal 61,9% 54,7% 60,2% 57,6% 59,9% 58,0%
Totala utvecklingsutgifter/nettoomsättningen 26,1% 29,5% 28,5% 35,2% 30,1% 35,0%
Rörelsemarginal -3,7% 6,3% -4,3% -2,7% -3,0% -1,8%
EBITDA-marginal -2,0% 2,9% -5,6% -5,4% -5,7% -5,5%
Nettomarginal -3,3% 8,5% -3,0% 2,2% -3,0% 0,8%
Avkastning på sysselsatt kapital -2,6% 0,8% -2,6% 0,8% -2,6% -1,4%
Soliditet 77,1% 78,9% 77,1% 78,9% 77,1% 78,3%
Avkastning på eget kapital -2,5% 2,2% -2,5% 2,2% -2,5% 0,6%
För definitioner och avstämningar, se sidorna 17-20 i delårsrapporten januari - september 2018.

Vill du komma i kontakt med våra IR-ansvariga?

Kontakta oss

Dela den här sidan