Finansiell info

Välj de önskade siffrorna

FINANSIELL INFORMATION

Apr-Jun  Jan-Jun  Jul 2018-  Jan-Dec 
MSEK (om inte definierat på annat sätt)  2019 2018 2019 2018 Jun 2019  2018
Resultat
Nettoomsättning 128,5 119,6 239,8 230,0 461,4 451,6
Bruttoresultat 76,0 70,8 140,9 136,7 266,5 262,4
Rörelsekostnader 71,9 82,6 149,2 147,0 303,1 301,0
Totala utvecklingsutgifter 40,4 34,9 77,8 68,3 149,8 140,3
EBITDA 1,9 -16,1 -7,4 -17,1 -39,3 -49,0
Rörelseresultat 3,3 -12,9 -8,6 -10,5 -73,2 -75,1
Resultat före skatt 2,5 -12,2 -8,1 -8,2 -73,6 -73,7
Periodens resultat 2,2 -9,4 -6,4 -6,4 -58,1 -58,2
Finansiell ställning och kassaflöde
Likvida medel 48,9 149,6 48,9 149,6 48,9 92,9
Rörelsekapital 68,2 41,3 58,2 39,1 53,9 42,8
Totalt kassaflöde -12,3 -15,1 -44,2 -28,6 -101,1 -85,5
Aktien
Utdelning per aktie, SEK - - - - - -
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,15 -0,15
Kassaflöde per aktie, SEK -0,03 -0,04 -0,12 -0,07 -0,26 -0,22
Eget kapital per aktie före och efter utspädning, SEK 1,28 1,42 1,28 1,42 1,28 1,29
Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning, tusental 382 758 383 458 382 858 383 498 383 135 383 478
Antal utestående aktier före och efter utspädning vid periodens utgång, tusental 389 933 383 458 389 933 383 458 389 933 383 458
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 1,77 4,20 1,77 4,20 1,77 2,68
Anställda och konsulter
Anställda och konsulter under perioden 215 241 218 244 228 239
Nyckeltal
Nettoomsättning, jmf motsvarande period fg år 7,5% 25,0% 4,3% 11,6% 2,3% 5,8%
Bruttomarginal 59,1% 59,2% 58,7% 32,5% 57,8% 58,1%
Totala utvecklingsutgifter/nettoomsättningen 31,5% 29,2% 32,5% 29,7% 32,5% 31,1%
Rörelsemarginal 2,6% -10,8% -3,6% -4,5% -15,9% -16,6%
EBITDA-marginal 1,5% -13,5% -3,1% -7,5% -8,5% -10,9%
Nettomarginal 1,7% -7,8% -2,7% -2,8% -12,6% -12,9%
Avkastning på sysselsatt kapital 0,5% -0,6% -1,7% -0,6% -13,7% -14,1%
Soliditet 68,9% 75,2% 68,9% 75,2% 68,9% 76,0%
Avkastning på eget kapital -11,4% -0,2% -11,4% -0,2% -11,4% -10,9%
För definitioner och avstämningar, se sidorna 16-19 i delårsrapporten januari - juni 2019.

Vill du komma i kontakt med våra IR-ansvariga?

Kontakta oss

Dela den här sidan