Fem år i översikt

Fem år i översikt
MSEK (om inte definierat på annat sätt) 2018 2017* 2016 2015 2014
Resultat
Nettoomsättning per segment
   Västeuropa 207,3 194,4 231,4 193,1 173,7
   Nord- och Sydamerika 147,3 133,8 163,2 115,1 168,4
   Övriga världen 97,0 98,8 108,9 67,6 36,9
Nettoomsättning 451,6 427,0 503,5 375,8 379,1
Nettoomsättning, justerad 452,3 429,2 510,1 379,4 379,1
Bruttoresultat 262,4 247,6 315,8 226,1 232,0
Rörelsekostnader 301,0 256,8 266,4 206,8 178,4
Totala utvecklingsutgifter 140,3 149,7 149,1 96,6 81,9
EBITDA -49,0 -23,7 38,6 23,3 67,1
Rörelseresultat -75,1 -7,5 49,4 19,2 53,6
Rörelseresultat, justerat -72,2 -2,6 58,8 27,6 53,6
Resultat före skatt -73,7 5,3 44,0 6,7 55,1
Periodens resultat -58,2 3,5 35,2 1,9 41,5
Finansiell ställning och kassaflöde
Anläggningstillgångar 380,7 353,4 335,7 321,1 205,8
Omsättningstillgångar 269,3 344,1 392,3 349,3 417,7
Likvida medel 92,9 177,7 214,9 193,6 294,3
Eget kapital 493,9 546,1 563,0 531,6 536,9
Skulder 156,1 151,4 165,0 138,8 86,6
Summa tillgångar 649,9 697,4 728,0 670,4 623,5
Rörelsekapital 42,8 37,4 47,1 41,9 55,8
Investeringar 107,1 93,0 78,8 57,3 42,2
Totalt kassaflöde -85,5 -36,8 20,9 -101,1 90,4
Aktien
Utdelning per aktie, SEK
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,15 0,01 0,09 0,00 0,11
Kassaflöde per aktie, SEK -0,22 -0,10 0,05 -0,26 0,23
Eget kapital per aktie före och efter utspädning, SEK 1,29 1,42 1,46 1,37 1,38
Genomsnittligt antal tusental utestående aktier före och efter utspädning, tusental 383 478 385 057 386 582 389 138 389 933
Antal utestående aktier före och efter utspädning per den 31 december, tusental 383 458 383 618 385 658 389 933
Börskurs per den 31 december, SEK 2,68 4,73 8,90 8,30 3,10
Anställda och konsulter
Anställda  och konsulter under perioden 239 245 241 179 151
Nyckeltal
Nettoomsättning, jmf motsvarande period fg år 5,8% -15,2% 34,0% -0,9% 35,0%
Organisk tillväxt 5,8% -5,1% 19,7% -4,7% 35,0%
Bruttomarginal 58,1% 58,0% 62,7% 60,2% 61,2%
Totala utvecklingsutgifter/nettoomsättningen 31,1% 35,0% 29,6% 25,7% 21,6%
Rörelsemarginal -16,6% -1,8% 9,8% 5,1% 14,1%
Rörelsemarginal, justerad -16,0% -0,6% 11,5% 7,3% 14,1%
EBITDA-marginal -10,9% -5,5% 7,7% 6,2% 17,7%
Nettomarginal -12,9% 0,8% 7,0% 0,5% 10,9%
Avkastning på sysselsatt kapital -14,0% -1,3% 9,0% 3,5% 10,0%
Soliditet 76,0% 78,3% 77,3% 79,3% 86,1%
Avkastning på eget kapital -10,9% 0,6% 6,4% 0,4% 8,1%
För definitioner och avstämningar, se sidorna 16-19 i bokslutskommunikén 2018 och sidorna 81-92 i årsredovisningen 2017.
* Omräknade jämförelseperiod, se sid. 11–12 i bokslutskommunikén 2018. Det är bara 2017 som omräknats avseende
IFRS 15 och omklassificering I resultaträkningen.
Share this page