• Bolagsstyrningsrapporter
  • Årsstämmor
  • Organisation
  • Långsiktiga incitamentsprogram och ersättning
  • Bolagsordning

Bolagsstyrning

Net Insight AB (publ) är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Net Insights aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Till grund för styrningen av bolaget och koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, vilket inkluderar Svensk kod för bolagsstyrning gällande från och med den 1 december 2016 samt interna regelverk och policies.

Bolagsstyrningsrapporter

Information om styrelsen, valberedningen, ersättningsutskottet, revisorer och den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen finns beskrivet i bolagsstyrningsrapporten.

Bolagsstyrningsrapport 2019

Bolagsstyrningsrapport 2018

Bolagsstyrningsrapport 2017

Bolagsstyrningsrapport 2016

Bolagsstyrningsrapport 2015

Bolagsstyrningsrapport 2014

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2011

Bolagsstyrningsrapport 2010

Bolagsstyrningsrapport 2009

 

Årsstämmor

Välj År

Organisation

Styrelse och ledning

Presentation av styrelsen
och företagsledningen.

 

Läs mer

Valberedning

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och ena ledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Läs mer

Revisor

På årsstämman 2020 omvaldes Deloitte AB som bolagets revisor med Therese Kjellberg som huvudansvarig revisor.

Långsiktiga incitamentsprogram och ersättning

Styrelsen anser att väl fungerande ersättningsstrukturer, ersättningsnivåer och incitamentssystem är av största vikt för att rekrytera, motivera och behålla kvalificerade medarbetare, vilket i sin tur utgör en förutsättning för att Net Insight ska uppnå de affärsmässiga målen.

Läs mer

Bolagsordning

Aktuell bolagsordning för Net Insight AB (publ) antogs vid årsstämman den 8 maj 2018. Bolagsordningen är tillgänglig i sin helhet här.

Bolagsordning

Vill du komma i kontakt med våra IR-ansvariga?

Kontakta oss

Dela den här sidan