Risk and sensivity analysis

Since a number of external and internal factors influence Net Insight’s operations and earnings, the company relies on a continuous process of identifying existing risks and assessing how each risk should be managed. The risks the company is exposed to include market-related risks and operational risks connected to sustainability and financial risks.

Risk assessment summary

The following table shows Net Insight’s own assessment of the likelihood of Net Insight being affected by the various operational risks described in this section, and the estimated consequences of these risks. The assessment does not claim to be exhaustive but merely serves as an illustration.

Supplier risk

Net Insight is dependent on a limited number of suppliers for components and production. To mitigate the effects of potential supply chain disruptions, the company has consequential loss
coverage, maintains dialogue with alternative suppliers, and ensures that the relevant preferred suppliers have prepared disruption plans.

Competence risks

Net Insight’s operations involves advanced technology in complex global situations where skilled, competent and motivated staff is needed to ensure the company’s competitiveness.

The competition to attract the best resources is strong and the risk of losing skilled staff is always present. Similarly, the ability to continue attracting new competent staff is crucial.

Net Insight has implemented processes and guidelines to ensure competence training and support in form of staff appraisal, employee surveys, compensation packages and training.

Financial risk factors

Net Insight is exposed to various financial risks: market risk (including foreign currency risk, fair value interest risk, cash flow interest risk, and price risk), credit risk, and liquidity risk. Foreign currency risk is predominant and the Board assesses that Net Insight is primarily exposed to the following financial risks:

Foreign currency risk

Foreign currency risk is defined as the risk of decreased earnings and/or decreased monetary flows due to fluctuations in exchange rates.

Changes in exchange rates affect the group’s earnings and equity in different ways:

  • Earnings are affected when sales and purchases are in different currencies (transaction exposure)
  • Earnings are affected when assets and liabilities are in different currencies (translation exposure)
  • Equity is affected when foreign subsidiaries’ net assets are translated into Swedish kronor (SEK) (translation exposure in the Balance Sheet).
Transaction exposure

Net Insight is highly internationalized with most of its sales denominated in EUR and USD. Purchasing of components is mainly in SEK, but is up to some 71 percent linked to the USD and to some 7 percent linked to the EUR. Currency risks are managed in accordance with the finance policy, as adopted by the Board of Directors.

Translation exposure

Average rates of exchange for the period are used for translating foreign subsidiaries’ Income Statements. The most significant currency in this context is USD.

Liquidity risk

Liquidity risk means that Net Insight cannot sell a financial instrument at market price, or only subject to significantly increased costs, when paying it’s financial liabilities . Net Insight’s policy is to only invest cash and cash equivalents in banks or financial institutions with a credit rating of at least P1 or A+ (Moody’s or equivalent). Liquidity may not be invested for more than 12 months, and the investment terms must at all times reflect the capital requirements of the company. All reported accounts payable are due within three years and show the undiscounted amount.

Management of capital

The group’s capital structure objectives are to secure continuous operations, generate returns for shareholders and benefits for other stakeholders, and to maintain an optimal capital structure to keep capital down. The group’s target is for a minimum equity/assets ratio of 65 percent.

Interest risk

Interest risk is the risk that the value of a financial instrument varies due to changes in market rates. Net Insight’s interest risk is low because its need for external financing has been limited. Cash and cash equivalents are normally invested with a fixed-interest period from two weeks up to six months.

Credit risk

Credit risk means that a party in a transaction with a financial instrument cannot fulfill its commitment. The company’s customers are generally large, well-established, highly solvent companies spread over several geographical markets. There is no significant concentration of credit risks either geographically or on any particular customer segment. To limit the risks of potential credit losses, the company’s credit policy includes guidelines and regulations for credit checks on new customers, terms of payment, and procedures for handling unpaid claims.

Finansiella risker

Net Insight är i sin verksamhet utsatt för olika finansiella risker: Marknadsrisk (inklusive valutarisk, ränterisk i verkligt värde, ränterisk i kassaflöde samt prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Styrelsen bedömer att Net Insight framför allt är exponerat för följande finansiella risker, där valutarisken bedöms som mest väsentlig:

Valutarisk

Valutarisk definieras som risken för en resultatminskning och/eller minskat pengaflöde på grund av förändringar i valutakurser. Förändrade valutakurser påverkar koncernens resultat och eget kapital på olika sätt:

  • Resultatet påverkas när försäljning och inköp är i olika valutor (transaktionsexponering)
  • Resultatet påverkas när tillgångar och skulder är i olika valutor (omräkningsexponering)
  • Det egna kapitalet påverkas när utländska dotterföretags nettotillgångar räknas om till svenska kronor (omräkningsexponering i balansräkningen)
Transaktionsexponering

Net Insight har en stark internationell prägel med större delen av sin försäljning i EUR och USD. Inköp av komponenter sker i huvudsak i svenska kronor men är till ca 70 procent kopplade till USD och ca 12 procent till kopplade till EUR. Valutarisker hanteras enligt den finanspolicy som fastställts av styrelsen.

Omräkningsexponering

Vid omräkning av utländska dotterföretags resultaträkningar används periodens genomsnittliga valutakurs. Den mest väsentliga valutan i detta sammanhang är USD.

Likviditetsrisk

Med likviditetsrisk avses att Net Insight inte kan erhålla finansiering till marknadsvärde, eller endast till markant ökade kostnader, för att kunna reglera sina finansiella skulder. Net Insight har som policy att endast placera likvida medel i bank eller bankrelaterade institutioner med ett kreditbetyg på minst P1 eller A+ (Moodys eller motsvarande). Likviditet får investeras under högst tolv månader och investeringsvillkoren måste alltid reflektera företagets kapitalbehov. Samtliga redovisade finansiella skulder förfaller inom tre år.

Hantering av kapital
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga till fortsatt verksamhet, att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter samt att upprätthålla en optimal kapitalstruktur. Koncernens målsättning är att soliditeten inte understiger 65 procent.
Ränterisk

Med ränterisk avses risken att värdet på ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntor. Net Insights ränterisk är låg eftersom behovet av extern finansiering varit begränsad. Placering av likvida medel görs normalt med en räntebindningstid från två veckor upp till sex månader.

Kreditrisk

Med kreditrisk avses att en part i en transaktion med ett finansiellt instrument inte kan fullgöra sitt åtagande. Bolagets kunder är till största delen stora och väletablerade företag med god betalningsförmåga fördelade över flera geografiska marknader. Någon betydande koncentration av kreditrisker, geografiskt eller till ett visst kundsegment, föreligger inte. För att begränsa riskerna för eventuella kreditförluster innehåller bolagets kreditpolicy riktlinjer och bestämmelser för kreditprövning av nya kunder, betalningsvillkor, betalningsinstrument samt rutiner och processer för hantering av obetalda fordringar.

Are you looking for more financial details?

Contact us

Share this page